รางวัลภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ปี 2017

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลภาควิชากายวิภาคศาสตร์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20092007 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2017 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์,inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์,"PORCINE CIRCOVIRUS TYPE 2 INTERACTS WITH CYTOPLASMIC DYNEIN MOTOR PROTEIN FOR INTRACELLULAR TRAFFICKING", Best Presentation Award, , The Asian Association of Veterinary Anatomists, Oct 16 2017