Award

Award
ผลงานวิจัยดีเด่นการประชุมวิชาการ "ศรีนครินทรวิโรฒ" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2550 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ "โครงการจัดทำแผนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตแม่น้ำน้อย จ.อ่างทอง"
Branch
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Doner
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Class
ชาติ
Obvious
การจัดทำแผนท่องเที่ยวที่ส่งผลดีต่อการพัฒนาจังหวัด
Received
1 กุมภาพันธ์ 2008
Related Link
-