Award

Award
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติสูงสุด ประจำปี 2555
Branch
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
Doner
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
Class
ชาติ
Obvious
คัดเลือกจากผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติสูงสุด ในฐานข้อมูล Scopus จากผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ผู้รับทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
Received
16 พฤศจิกายน 2012
Related Link
-