Award

Article
คู่มือการสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรม Arena ฉบับปรับปรุง,(โครงการประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553)
Award
รางวัลตำราดี
Branch
-
Doner
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Received
1 สิงหาคม 2011
Related Link
-