Award

Article
การใช้วิธีการเชิงพันธุกรรมในการแก้ปัญหาการเติมเต็มสินค้าคงคลังในกรณีที่มีคลังสินค้าหลัก 1 คลัง และมีผู้ค้าปลีกหลายราย
Award
รางวัลบทความวิจัยดีเด่นประเภทประยุกต์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
Branch
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
Doner
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 9 (จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
Class
ชาติ
Received
2 พฤษภาคม 2011
Related Link
http://www.pec.eng.psu.ac.th/images/stories/the-best-paper.pdf