Award

Award
บุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564 ประเภทบทความในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 1
Branch
-
Doner
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
-
Obvious
ขวัญทิพย์ อรุณรุวิวัฒน์, ธรรมวัฒน์ พัฒนาสุทธินนท์, สุรเดช พิมไทย, วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และ วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ. (2564). กลวิธีทางภาษาที่ใช้บริภาษในแอปพลิเคชันทวิตเตอร์: กรณีศึกษาประเด็นปัญหาความรักของนักแสดงหญิงและนักร้องชาย. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พฤษภาคม-สิงหาคม 2564, 103-120.
Received
17 มิถุนายน 2022
Related Link
-