Award

Award
บุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2564 ประเภทบทความในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2
Branch
-
Doner
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
-
Obvious
วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. (2564). “เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน”: การโน้มน้าวใจในปริจเฉทการแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19). วรรณวิทัศน์, มกราคม-มิถุนายน 2564, 62-104.
Received
17 มิถุนายน 2022
Related Link
-