Award

Award
รางวัลผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวมสูงสุด (Highest Citation Award)
Branch
นักวิจัยดาวรุ่ง
Doner
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
การนำค่า citation ของแต่ละผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI ย้อนหลังมารวมกัน โดยผู้ที่มีค่าผลรวม citation สูงสุดจะได้รับรางวัล ผู้เสนอขอรับรางวัลต้องเป็นผู้นิพนธ์หลัก (corresponding author) และที่อยู่ (affiliation) เป็นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 -2562 ไม่ต่ำกว่า 150
Received
9 มีนาคม 2020
Related Link
-