Award

Article
การพัฒนาอรรถาภิธานศัพท์เกษตรไทย
Award
รางวัลผลงานวิจัยดี สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2548
Branch
สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Received
4 กุมภาพันธ์ 2005
Related Link
-