Award

Article
เทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรับการทำนายน้ำหนักทารกแรกเกิด เพื่อการตรวจ การดูแล และการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์
Award
รางวัลงานวิจัยประเภท ดี
Branch
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Doner
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
Class
-
Received
25 มีนาคม 2016
Related Link
-