ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
Rice and Rice Products
RRP
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

Rice and Rice Products

RRP

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ศ.อรอนงค์ นัยวิกุล

Email: fagionn@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5023

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ

Email: fagicct@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5032

รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ

Email: fagisscr@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5025

รศ.ปริศนา สุวรรณาภรณ์

Email: fagipss@ku.ac.th

Phone Number: 0-25625038

รศ.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์

Email: fagiwpb@ku.ac.th

Phone Number: 025625042

รศ.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์

Email: fagisrsp@ku.ac.th

Phone Number: 025625024

รศ.อุทัย กลิ่นเกษร

Email: fagiutk@ku.ac.th

Phone Number: 025625031

ผศ.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์

Email: fagiwcj@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5026

รศ.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์

Email: fagistt@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5033

ผศ.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์

Email: fagiptr@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5020 ต่อ 5205

รศ.น้ำฝน ลำดับวงศ์

Email: faginfl@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5098

รศ.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช

Email: fagippr@ku.ac.th

Phone Number: 025625004

รศ.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ

Email: fagiwwr@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5004