ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
Rice and Rice Products
RRP
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 5 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 5 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 4 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 4 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 3 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 2 International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 14 International Conference 2552
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2551
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2550
จำนวนรางวัล : 2 International Conference 2549
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2548
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2547
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2546
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2545
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2561
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 8 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2552
จำนวนรางวัล : 6 National Conference 2551
จำนวนรางวัล : 3 National Conference 2550
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2549
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2548
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2547
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2546
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2545
จำนวนรางวัล : 1

Honor Award

Year
Honor Award
33
2561 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, บุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี 2561, ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัด “งานขอบคุณบุคลากร” ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้นใน วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น เพื่อเป็นการขอบคุณบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยฯ โดยจะมีพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย ซึ่ง ท่านได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านเข
2561 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ที่มีความเป็นเลิศด้านการพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม ปี 2560
2560 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, ประกาศเกียรติคุณ บุคคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2559
2559 โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง 1.Preparation of alcalase hydrolysed rice bran protein concentrate and its inhibitory effect on soybean lipoxygenase activity 2. Effect of rice bran protein extract on enzymatic browning inhibition in potato puree. 3.Effect of rice bran protein extract on enzymatic browning inhibition in vegetable and fruit puree. มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 2.1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5 ค่า Pi รวม = 2.6
2559 น้ำฝน ลำดับวงศ์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง1.Molecular weight, chain profile of rice amylopectin and starch pasting properties มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5 ค่า Pi รวม = 1.5
2559 ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง 1.Effect of hydrothermal treatment of rice flour on various rice noodles quality มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.625 (Pi ปี 2555) 0.5 ค่า Pi รวม =2.125
2559 วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง1.Effect of Cooking Conditions on Black Bean Flour Properties and Its Utilization in Donut Cake มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 0.1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0 ค่า Pi รวม =0.1
2559 วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557, มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 3 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0 (Pi ปี 2555) 0.5 ค่า Pi รวม = 3.5
2559 วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง1.The ohmic heating of meat ball: modeling and quality determination มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 1.125 (Pi ปี 2555) 0.55 ค่า Pi รวม = 2.675
2559 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557, 1.Head Rice Yield, Pasting Property and Correlations of Accelerated Paddy Rice Aging Properties by Microwave Heating Conditions2.OPTIMIZATION OF FERMENTATION PROCESS ON THE GABACONTENT AND QUALITY OF FERMENTED RICE FLOUR ANDDRY FERMENTED RICE NOODLES 3.Microwave heating for accelerated aging of paddy and white rice มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1.7 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.05 (Pi ปี 2555) 0.05 ค่า Pi รวม = 1.8
2559 อุทัย กลิ่นเกษร, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง 1.Factor affecting the properties of water-in-oil-in-water emulsions forencapsulation of minerals and vitamins มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 0.5 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.625 (Pi ปี 2555) 1 ค่า Pi รวม = 2.125
2558 สงวนศรี เจริญเหรียญ, รางวัล Ajinomoto Award สำหรับนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารประจำปี 2558, -
2558 สงวนศรี เจริญเหรียญ, รางวัลดีเด่น ภาคโปสเตอร์ ในการนำเสนองานวิจัยโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557, -
2557 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, Marquis Who's Who in the world 2015
2556 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century - 2013, ยกย่องให้เป็น หนึ่งใน 2000 ของผู้ที่มีภูมิปัญญาโดดเด่นของศตวรรษ จากผลงานวิจัย
2556 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, Leading educators of the world 2013, ยกย่องเป็นครูของโลก เป็นผู้นำทางการศึกษาของโลก จากงานวิจัย
2555 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, Marquis Who's Who in the world 2013, ผลงานวิจัยที่โดดเด่นระดับแนวหน้าของโลก การอุทิศทุ่มเทและพยายามอย่างหนักเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ จะได้รับการจารึกชื่อและประวัติในหนังสือMarquis Who's Who in the world 2013, 30th pearl anniversary edition
2555 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2555 ของ สกว, สกว ขอมอบประกาศเกียรติคุณให้ ดร สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ หัวหน้าโครงการกระบวนการถนอมอาหารดักแด้ไหมอีรี่ ภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม
2553 อรอนงค์ นัยวิกุล, ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2553 สงวนศรี เจริญเหรียญ, นักวิจัยรุ่นใหม่ 2010 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards, จากผลงาน เรื่อง“การพัฒนาโครงสร้างในเจลสตาร์ชข้าวให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำลายโดยการเติมสารพอลิแซคคาไรด์ของไทย"
2552 อรอนงค์ นัยวิกุล, เมธีส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Ambassador)ประจำปี 2552
2552 โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2 จำนวน 1 ผลงาน
2552 ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 2 ผลงาน
2552 ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2 จำนวน 1 ผลงาน
2552 วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Outstanding Research Award for Graduate Student
2552 สงวนศรี เจริญเหรียญ, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 3 ผลงาน
2551 โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550, มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (ISI) จำนวน 2 ผลงาน
2551 ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประจำปี 2550, มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (ISI) จำนวน 1 ผลงาน
2551 สงวนศรี เจริญเหรียญ, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550, มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (ISI) จำนวน 1 ผลงาน
2550 วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Outstanding High Pressure Processing Laboratory Associate Award
2549 อรอนงค์ นัยวิกุล, เมธีส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Ambassador)ประจำปี 2549, ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เคมีธัญชาติและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
2548 อรอนงค์ นัยวิกุล, เมธีส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Ambassador)ประจำปี 2548, ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เคมีธัญชาติและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
2545 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รางวัลที่2 ในการแข่งขันด้านนวัตกรรมอาหาร, ขนมจีนแห้งและน้ำยาผงกึ่งสำเร็จรูป

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
43
2560 นส. อัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, Best presentation award, ผลของสภาวะทำแห้งด้วยวิธีการต่างๆเปรียบเทียบกับวิธีการทอดต่อโครงสร้างภายในและคุณภาพของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโปรตีนสูงคืนรูปเร็ว, 26 พฤศจิกายน 2560
2560 นส. อัญชุดา ตติยนันทพร, นส. ณัฐิตา ชูบุญเลิศ, นส. วิภาสินี รัตนพรมงคล, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17, กระบวนการผลิตและเครื่องผลิตฟองเต้าหู้ในระบบต่อเนื่อง, 5 ตุลาคม 2560
2560 นันทวัน เทอดไทย, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, นิสิต, รองชนะเลิศ KU-KCG AI Innovation Contest, โยเกิร์ตแมลง ทีมมาแรงแซงทางโค้ง, 14 มกราคม 2560
2560 นันทวัน เทอดไทย, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, นิสิต, รางวัลชมเชยการประกวดผลิตภัณฑฺ์, CapiZeed, 16 มิถุนายน 2560
2560 นันทวัน เทอดไทย, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, นิสิต, ออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม, ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ผลไม้รสเผ็ดเคลือบช็อคโกแลต, 16 มิถุนายน 2560
2559 วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, นางสาวฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร, รางวัลชนะเลิศนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559, เครื่องอบแห้งแบบฟลูอิตไดซ์เบดร่วมกับปั้มความร้อนระดับใช้ในการทดลองเพื่อการอบแห้งข้าวเปลือกงอกและธัญพืชต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ, 6 กุมภาพันธ์ 2559
2559 สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, Second runner-up poster presentation award, The 18th Food Innovation Asia Conference 2016, 16-17 June 2016, Bitec, Thailand., Effect of storage time of rice grains on quality of fresh rice noodles, 17 มิถุนายน 2559
2559 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, ดร ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต, Bronze prize, การเพิ่มประสิทธิภาพการแช่อิ่มอบแห้งผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและไมโครเวฟในเชิงพาณิชยื, 30 กันยายน 2559
2559 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, ดร ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต, Special award, การเพิ่มประสิทธิภาพการแช่อิ่มอบแห้งด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและไมโครเวฟในเชิงพาณิชย์, 1 ตุลาคม 2559
2559 นายธรรมนูญ อักษรศรี, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, Best Paper Award, ความรุนแรงในการฆ่าเชื้อและคุณภาพของข้าวหอมมะลิพร้อมรับประทานพาสเจอร์ไรส์ด้วยไมโครเวฟแบบสายพานไหลต่อเนื่อง, 1 มิถุนายน 2559
2558 ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, นายชวัล รุ่งวิชานิวัฒน์, น.ส.ศรีประภา ศรีสำราญ, น.ส. หทัยภัทร กิตติภูมิ, น.ส.รัตนาภรณ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, นายภาสกร น้อยอ่าง, รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 , วาฟเฟิลอบกรอบสอดไส้เมี่ยงคำ, 23 มกราคม 2558
2558 นันทวัน เทอดไทย, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, นางสาวจุฑาทิพย์ ปรปุณณะ , นายชลภัทร์ เรืองวรวัฒน์, นายชนนท์ รัตนจีนะ, นางสาวธีรวรา ลีทอง, นางสาวเปมิกา วรนุช, นางสาววชรกมล พักกระโทก , รางวัลชมเชย ในการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2558, ผลิตภัณฑ์ทาร์ตข้าวซอย "สุดซอย", 23 มกราคม 2558
2558 นางสาวพนิดา สร้อยคำ, อุทัย กลิ่นเกษร, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รางวัลผลงานระดับดีเด่น การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 , Antimicrobial activity of encapsulated fingerroot essential oil in marinated pork during storage in refrigerated temperature, 4 กุมภาพันธ์ 2558
2558 พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ระดับนิสิต จากงานกีฬาเปิดกระป๋อง ปี 2557, ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแป้งกล้วย, 30 มกราคม 2558
2557 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, Silver Prize , ขนมจีนแห้งกาบาสูงและน้ำยาปลาแซลมอนคืนรูปเร็ว, 1 ธันวาคม 2557
2557 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, Special Award, ขนมจีนแห้งกาบาสูงและน้ำยาปลาแซลมอนคืนรูปเร็ว, 1 ธันวาคม 2557
2557 Jungrussameepanich, P., Huang, T.C., ปริศนา สุวรรณาภรณ์, 2nd Best Poster Award, Immunoregulatory activities of nonstarch polysaccharide extracted from rice during grain development., 21 พฤศจิกายน 2557
2557 Wattinee Katekhong , สงวนศรี เจริญเหรียญ, The Third Best Oral Presentation Award ICAAI 2014 , Effect of Relative Humidity and Temperature during Storage on Physical and Gelling Properties of Freezedried Egg White, 21 พฤศจิกายน 2557
2556 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, นายนรัชพล ตันศรีตรัง, นายสังคม สายสกล, รางวัลชมเชย ระดับปริญญาตรี , การลดเวลาการแช่อิ่มมะละกอด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและอบแห้งด้วยไมโครเวฟ, 31 มกราคม 2556
2555 Ploypetchara, T., ปริศนา สุวรรณาภรณ์, Gohtani, S. , Best Poster, Effect of plasticizers on gelatinization, retrogradation and rheological properties of rice flour gel and dough, 29 กรกฎาคม 2555
2555 นางรัชนีวรรณ กุลจันทร์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, SLIM Poster Award, Shelf Life Prediction of Packaged CassavaFlourbased Baked Product using Empirical Models and Activation Energy, 31 พฤษภาคม 2555
2555 นางสาวปองขวัญ เก๊าคำ, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ดร.กาญจนา ธรรมนู, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, SLIM Poster Award, PRELIMINARY ANTIMICROBIAL CASING INCORPORATED WITH CHITOSAN BY VACUUM IMPREGNATION, 31 พฤษภาคม 2555
2554 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, นางสาวอัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม, รางวัลที่ 1 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตรสำหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ระดับปริญญาตรี ปี 2554, กระบวนการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโภชนาการสูงคืนรูปเร็วชนิดไม่ทอดในน้ำมัน, 5 มกราคม 2554
2554 นางรัชนีวรรณ กุลจันทร์, นางสาวอัจฉรียา นพวิญญวงศ์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, The Best Poster Presentation, Development of a Novel Colorimetric Indicator for Monitoring Freshness of Oxygen?Sensitive Dairy Products, 16 พฤษภาคม 2554
2553 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รางวัลที่ 1 ในการเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายในงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2553 , ผลของกรรมวิธีการหมักต่อปริมาณสารกาบาในแป้งขนมจีน, 23 พฤศจิกายน 2553
2553 อุทัย กลิ่นเกษร, McClements DJ, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Influence of chitosan on stability and lipase digestibility of lecithin-stabilized tuna oil-in-water emulsions, 21 กันยายน 2553
2553 อุทัย กลิ่นเกษร, Namatsila Y., รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Influence of chitosan and NaCl on physicochemical properties of low-acid tuna oil-in-water emulsions stabilized by non-ionic surfactant, 21 กันยายน 2553
2553 Apinunjarupong, S, Lapnirun, S, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Preparation and Some Functional Properties of Rice Bran Protein Concentrate at Different Degree of Hydrolysis using Bromelain and Alkaline Extraction, 21 กันยายน 2553
2553 Boonsiripiphat, K, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Extraction of Rice Bran Extract and Some Factors Affecting Its Inhibition of Polyphenol Oxidase Activity and Browning in Potato, 21 กันยายน 2553
2553 Chaisakdanugull, C, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Partial purification and characterisation of banana [Musa (AAA Group) 'Gros Michel'] polyphenol oxidase, 21 กันยายน 2553
2553 Chanput, W, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, Nakai, S, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Antioxidative properties of partially purified barley hordein, rice bran protein fractions and their hydrolysates, 21 กันยายน 2553
2553 Kaewka, K, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, Cadwallader, KR, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Effect of preparation conditions on composition and sensory aroma characteristics of acid hydrolyzed rice bran protein concentrate, 21 กันยายน 2553
2553 Kaewka, K, Portongkum, K, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Preparation of Ultrafiltered Rice Bran Extract and Some Factors Affecting its Browning Inhibition in Potato Puree, 21 กันยายน 2553
2553 Pitiphunpong, Sawidtree, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Physicochemical properties of KDML 105 rice cultivar from different cultivated locations in Thailand, 21 กันยายน 2553
2553 Ratchatachaiyos, K, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Isolation and some characteristics of lipoxygenase from aromatic brown rice (Oryza Sativa L.) cv. Khao Dawk Mali 105, 21 กันยายน 2553
2553 งามจิตร โล่วิทูร, สงวนศรี เจริญเหรียญ, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Influence of osmodehydrofreezing with different sugars on the quality of frozen rambutan, 21 กันยายน 2553
2553 ประจงเวท สาตมาลี, สงวนศรี เจริญเหรียญ, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Acceleration of ageing in rice stick noodle sheets using low temperature, 21 กันยายน 2553
2553 วราภรณ์ ประเสริฐ, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 (รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), Optimization of instant jasmine rice process and its physicochemical properties, 21 กันยายน 2553
2552 สงวนศรี เจริญเหรียญ, นายจิตติ หลักแหลม, นางสาวสุจินดา ศิริกุลโรจน์, รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์, ผลของพันธุ์ต่อคุณภาพมะละกอแช่เยือกแข็ง, 8 พฤษภาคม 2552
2551 ผจงจิต ภูจิญญาณ์, อรอนงค์ นัยวิกุล, ยุพดี เผ่าพันธ์, พัชรี อำรุง, Poster Presentation Award 2008 :Honorable Prize , Change in Morphological of Rice Starch During Grain Development, 10 มกราคม 2551
2550 วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, J. Ahn, A.E. Yousef, V.M. Balasubramaniam , 1st place in Developing Scientist Awards, IAFP Annual Meeting (Lake Buena Vista, FL, USA), Influence of pressurization rate and pressure pulsing on inactivation of Bacillus amyloliquefaciens spores during pressureassisted thermal processing, 13 กรกฎาคม 2550
2550 วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, จันทราภา คูหะเปรมะ, จรรยาพร ภิญโญวนิชย์กุล, ธนนันต์ หวลนิวัติวงษ์, Professional Vote (IRPUS 2549), การพัฒนาข้าวหอมมะลิกลิ่นชาเขียวด้วยกระบวนการอินฟิวชัน, 22 เมษายน 2550
2545 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รางวัลที่ 2 ในการแข่งขันด้านนวัตกกรรมอาหาร, ขนมจีนแห้งและน้ำยาผงกึ่งสำเร็จรูป, 2 กันยายน 2545