โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
Rice and Rice Products
RRP
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 34 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 12 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 17 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 21 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 23 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 12 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 12 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 21 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 16 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2542
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2541
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2540
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2539
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2538
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2537
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2536
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 12 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 9 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 11 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 20 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 17 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 7 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2542
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2541
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2540
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2539
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2538
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2537
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2536
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2566
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2565
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2564
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 34
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 11 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 12
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 11 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 17
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 11 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 21
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 10 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 23
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 9 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 12
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 8 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 12
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 21
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 8 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 16
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2542
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2541
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2540
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2539
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2538
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2537
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2536
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2566
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2565
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2564
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 12
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 9 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 8 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 8 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 9
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 5 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 11
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 6 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 20
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 17
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 7 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 7
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 4 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2542
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2541
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2540
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2539
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2538
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2537
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2536
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
165
2548 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร, สงวนศรี เจริญเหรียญ, ทนง ภัครัชพันธุ์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, อนุวัตร แจ้งชัด, สุขเกษม สิทธิพจน์
2548 การพัฒนาคุณภาพผลไม้แช่เยือกแข็งด้วยหลักการลดผลึกน้ำแข็ง, สงวนศรี เจริญเหรียญ
2548 การลดความเปลี่ยนแปลงจากการแช่เยือกแข็งเจลสตาร์ช, สงวนศรี เจริญเหรียญ
2548 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านข้าวและคาร์โบไฮเดรต, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ปาริฉัตร หงสประภาส, อรอนงค์ นัยวิกุล, ภคมน จิตประเสริฐ, นิตยา ทับทิมทัย, สงวนศรี เจริญเหรียญ, มาศอุบล ทองงาม, อ. สำอาง จังไพบูลย์, อ. ปวริน สุรัสวดี
2548 อิทธิพลของโครงสร้างละเอียดของสตาร์ชข้าวที่มีระดับแอมิโลสต่างกันต่อสมบัติการละลายน้ำเย็นและการดัดแปรสตาร์ชข้าวให้ละลายในน้ำเย็น, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2548 การผลิตสตาร์ชข้าวจากข้าวหักโดยวิธีทางกายภาพ, สงวนศรี เจริญเหรียญ
2548 อิทธิพลของการดัดแปรแป้งด้วยกระบวนการใช้ความร้อนชื้นต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์บะหมี่จากแป้งข้าว, อรอนงค์ นัยวิกุล
2549 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร, สงวนศรี เจริญเหรียญ, ทนง ภัครัชพันธุ์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, อนุวัตร แจ้งชัด, สุขเกษม สิทธิพจน์
2549 การพัฒนาคุณภาพผลไม้แช่เยือกแข็งด้วยหลักการลดผลึกน้ำแข็ง, สงวนศรี เจริญเหรียญ
2549 การลดความเปลี่ยนแปลงจากการแช่เยือกแข็งเจลสตาร์ช, สงวนศรี เจริญเหรียญ
2549 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านข้าวและคาร์โบไฮเดรต, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ปาริฉัตร หงสประภาส, อรอนงค์ นัยวิกุล, ภคมน จิตประเสริฐ, นิตยา ทับทิมทัย, สงวนศรี เจริญเหรียญ, มาศอุบล ทองงาม, อ. สำอาง จังไพบูลย์, อ. ปวริน สุรัสวดี
2549 อิทธิพลของโครงสร้างละเอียดของสตาร์ชข้าวที่มีระดับแอมิโลสต่างกันต่อสมบัติการละลายน้ำเย็นและการดัดแปรสตาร์ชข้าวให้ละลายในน้ำเย็น, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2549 การผลิตสตาร์ชข้าวจากข้าวหักโดยวิธีทางกายภาพ, สงวนศรี เจริญเหรียญ
2549 อิทธิพลของการดัดแปรแป้งด้วยกระบวนการใช้ความร้อนชื้นต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์บะหมี่จากแป้งข้าว, อรอนงค์ นัยวิกุล
2549 การพัฒนาการผลิตสารสกัดธรรมชาติจากพืชเพื่อใช้ยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในผักและผลไม้, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
2549 สมบัติทางกายภาพ เคมี และเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้ง และสตาร์ชจากกล้วยดิบที่มีผลต่อลักษณะของอาหาร, มาศอุบล ทองงาม, อรอนงค์ นัยวิกุล, นางสาวไพลำภา นิ่มสังข์
2549 แป้งชุบทอดจากแป้งข้าวในผลิตภัณฑ์นักเก็ตไก่ไขมันต่ำ, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, นายธรรมนูญ คำคุณ
2549 การดัดแปรแป้ง/สตาร์ชข้าวเจ้าด้วยวิธีการอบผสานเนื้อเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ขนมจีนพร้อมบริโภคเพื่อการส่งออก, อรอนงค์ นัยวิกุล
2549 การออกแบบผลิตภัณฑ์ข้าวมูลค่าเพิ่มไปยังประเทศสหภาพยุโรปที่มีศักยภาพในการส่งออก, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, Assoc.Prof.Dr. Matthijs Dekker, Assoc.Prof.Dr. Anita Linnerman, Assoc.Prof. Dr. Mark Speece
2549 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, มาศอุบล ทองงาม, ปาริฉัตร หงสประภาส, สิรี ชัยเสรี, รังรอง ยกส้าน, จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, อ. ปิติญาณ์ กมลพัฒนะ
2549 การผลิตพลาสติกชีวฐานจากพืชเศรษฐกิจไทยโดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชั่น, วาณี ชนเห็นชอบ, น้ำฝน ลำดับวงศ์, มาศอุบล ทองงาม, ปาริฉัตร หงสประภาส
2549 การศึกษาโครงสร้างและความเสถียรของระบบมัลติเพิลอิมัลชันของเอธานอลในน้ำมันในน้ำที่ใช้ห่อหุ้มสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban, อุทัย กลิ่นเกษร
2549 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลินินที่เหมาะสมและการใช้ประโยชน์จากเมล็ด, อิสรา สุขสถาน, อมรรัตน์ พรหมบุญ, ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, อรพินท์ จินตสถาพร, อรอนงค์ นัยวิกุล
2549 การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากกากเมล็ดลินินที่ปลูกในประเทศไทย, อรอนงค์ นัยวิกุล
2550 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร, สงวนศรี เจริญเหรียญ, ทนง ภัครัชพันธุ์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, อนุวัตร แจ้งชัด, สุขเกษม สิทธิพจน์, ศศิธร ตรงจิตภักดี
2550 การพัฒนาคุณภาพผลไม้แช่เยือกแข็งด้วยหลักการลดผลึกน้ำแข็ง, สงวนศรี เจริญเหรียญ, จริงแท้ ศิริพานิช
2550 การลดความเปลี่ยนแปลงจากการแช่เยือกแข็งเจลสตาร์ช, สงวนศรี เจริญเหรียญ
2550 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านข้าวและคาร์โบไฮเดรต, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ปาริฉัตร หงสประภาส, อรอนงค์ นัยวิกุล, ภคมน จิตประเสริฐ, นิตยา ทับทิมทัย, สงวนศรี เจริญเหรียญ, มาศอุบล ทองงาม, จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, อ. ปวริน สุรัสวดี
2550 อิทธิพลของโครงสร้างละเอียดของสตาร์ชข้าวที่มีระดับแอมิโลสต่างกันต่อสมบัติการละลายน้ำเย็นและการดัดแปรสตาร์ชข้าวให้ละลายในน้ำเย็น, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2550 อิทธิพลของการดัดแปรแป้งด้วยกระบวนการใช้ความร้อนชื้นต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์บะหมี่จากแป้งข้าว, อรอนงค์ นัยวิกุล, มาศอุบล ทองงาม
2550 การดัดแปรแป้ง/สตาร์ชข้าวเจ้าด้วยวิธีการอบผสานเนื้อเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ขนมจีนพร้อมบริโภคเพื่อการส่งออก, อรอนงค์ นัยวิกุล
2550 การออกแบบผลิตภัณฑ์ข้าวมูลค่าเพิ่มไปยังประเทศสหภาพยุโรปที่มีศักยภาพในการส่งออก, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, Assoc.Prof.Dr. Matthijs Dekker, Assoc.Prof.Dr. Anita Linnerman, Assoc.Prof. Dr. Mark Speece
2550 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร, รังรอง ยกส้าน, ปาริฉัตร หงสประภาส, กล้าณรงค์ ศรีรอต, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, มาศอุบล ทองงาม, วาณี ชนเห็นชอบ, ขนิษฐา วัชราภรณ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, วรรณี ฉินศิริกุล
2550 การผลิตพลาสติกชีวฐานจากพืชเศรษฐกิจไทยโดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชั่น, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, อำพร เสน่ห์
2550 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะนวัตกรรมระบบนำส่งสารโภชนเภสัชและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (การพัฒนาระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ : สารประกอบในกลุ่มเทอร์ปีนส์), ปาริฉัตร หงสประภาส, ศศิธร ตรงจิตภักดี, มาศอุบล ทองงาม, อุทัย กลิ่นเกษร, อำพร เสน่ห์, ปาริฉัตร หงสประภาส, Dr. Eva Horia
2550 การศึกษาโครงสร้างและความเสถียรของระบบมัลติเพิลอิมัลชันของเอธานอลในน้ำมันในน้ำที่ใช้ห่อหุ้มสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban, อุทัย กลิ่นเกษร
2550 การผลิตและการวิเคราะห์สารสกัดจากรำสกัดไขมันทางการค้าและรำข้าวสด เพื่อใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
2550 แบบจำลองการทำนายคุณภาพและความปลอดภัยอาหารแช่แข็งด้วยองค์ประกอบอาหาร: การทำนายอัตราส่วนน้ำที่แข็งตัวที่ขึ้นกับอุณหภูมิ, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, Dr. Dennis R. Heldman
2550 การผลิตไซโคลเดกซ์ตรินจากสตาร์ชข้าว, สตาร์ชมันสำปะหลัง, และสตาร์ชถั่วเขียว, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2550 การศึกษาผลของไคโตแซนต่อความคงตัวและโครงสร้างจุลภาคของอิมัลชั่นน้ำมันปลาทูน่าที่ทำให้คงตัวด้วยเลซิทิน, อุทัย กลิ่นเกษร, มาศอุบล ทองงาม
2550 ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญของ Listeria monocytogenes ในอาหารทะเลแช่แข็ง, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, สุดสาย ตรีวานิช, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2550 การพัฒนาโครงสร้างในเจลสตาร์ชข้าวให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลายโดยการเติมสารพอลิแซคคาไรด์ของไทย, สงวนศรี เจริญเหรียญ
2550 การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อม, วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, สงวนศรี เจริญเหรียญ, สุคนธ์ชื่น ศรีงาม, ศศิธร ตรงจิตภักดี, ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์
2550 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเมล็ดขนุน, สงวนศรี เจริญเหรียญ
2551 การพัฒนาโครงสร้างในเจลสตาร์ชข้าวให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลายโดยการเติมสารพอลิแซคคาไรด์ของไทย, สงวนศรี เจริญเหรียญ
2551 การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อม, วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, สงวนศรี เจริญเหรียญ, สุคนธ์ชื่น ศรีงาม, ศศิธร ตรงจิตภักดี, ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, อุทัย กลิ่นเกษร, สุดสาย ตรีวานิช, วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร
2551 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเมล็ดขนุน, สงวนศรี เจริญเหรียญ
2551 การสกัดและสมบัติของไขมันจากเมล็ดเงาะ, อุทัย กลิ่นเกษร
2551 การพัฒนาการผลิตสารสกัดจากรำสกัดไขมันทางการค้าเพื่อใช้ยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในผักและผลไม้, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
2551 การดัดแปรข้าวหอมมะลิทางกายภาพเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิกึ่งสำเร็จรูปที่คืนรูปด้วยน้ำร้อน, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, นส. วราภรณ์ ประเสริฐ
2551 การดัดแปรแป้งข้าวทางกายภาพโดยการปรับเปลี่ยนเค้าโครงทางแคลอรีเมตริกเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากแป้งข้าว, ปริศนา สุวรรณาภรณ์
2551 การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบใหม่โดยเทคนิคลมเป่าพ่นเจ็ต สำหรับกุ้งแช่แข็งคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมแช่เยือกแข็ง, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2551 การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานบรรจุในภาชนะปิดสนิท, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, สงวนศรี เจริญเหรียญ, ปริศนา สุวรรณาภรณ์
2551 ความเปลี่ยนแปลงของสตาร์ช, โปรตีน. และลิผิดในระหว่างสภาวะการขึ้นรูปโครงสร้างของแป้งข้าวที่ต่างกัน, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2552 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร, สงวนศรี เจริญเหรียญ, ทนง ภัครัชพันธุ์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, อนุวัตร แจ้งชัด, สุขเกษม สิทธิพจน์, ศศิธร ตรงจิตภักดี
2552 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของผลไม้แช่เยือกแข็งของไทย, สงวนศรี เจริญเหรียญ
2552 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร, รังรอง ยกส้าน, ปาริฉัตร หงสประภาส, สิรี ชัยเสรี, อำพร เสน่ห์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ขนิษฐา วัชราภรณ์
2552 การผลิตพลาสติกชีวฐานจากพืชเศรษฐกิจไทยโดยใช้เทคโนโลยีเอกซ์ทรูชั่น, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, อำพร เสน่ห์
2552 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะนวัตกรรมระบบนำส่งสารโภชนเภสัชและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (การพัฒนาระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ : สารประกอบในกลุ่มเทอร์ปีนส์), ปาริฉัตร หงสประภาส, ศศิธร ตรงจิตภักดี, มาศอุบล ทองงาม, อุทัย กลิ่นเกษร, อำพร เสน่ห์, ปาริฉัตร หงสประภาส, วาณี ชนเห็นชอบ
2552 การศึกษาโครงสร้างและความเสถียรของระบบมัลติเพิลอิมัลชันของเอธานอลในน้ำมันในน้ำที่ใช้ห่อหุ้มสารประกอบไตรเทอร์ปีนส์จาก Centella asiatica (Linn.) Urban, อุทัย กลิ่นเกษร
2552 การผลิตสารสกัดโปรตีนจากรำข้าวเพื่อใช้ยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในผักและผลไม้, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
2552 การอบแห้งแบบร่วมเพื่อผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูปแทนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, นางสาวภัทรา แซ่เล้า
2552 การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบควบคุมทิศทางลมสำหรับผลไม้แช่แข็งคุณภาพสูง, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2552 การดัดแปรสตาร์ชข้าวแบบพันธะเชื่อมข้ามและอีเทอริฟิเคชั่น, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2552 ลักษณะโครงสร้างและสมบัติทางกายภาพของไมโครแคปซูลน้ำมันปลาทูน่าที่ผลิตด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยกับสารไฮโดรฟิลิกแมโครโมเลกุล, อุทัย กลิ่นเกษร
2553 การพัฒนาโครงสร้างในเจลสตาร์ชข้าวให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลายโดยการเติมสารพอลิแซคคาไรด์ของไทย, สงวนศรี เจริญเหรียญ
2553 การดัดแปรแป้งข้าวทางกายภาพเพื่อพัฒนาเป็นสารให้ความหนืดที่ทนกรดและความร้อน ในผลิตภัณฑ์ซอส, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, นส. น้ำทิพย์ ขันตยาภรณ์, นส. สุภาวดี แช่ม, นส. กฤตพร พลกล้า, นส. สิริกาญน์ จิรัฐติกาลสกุล, นส. กฤตพร พลกล้า, นายพงศ์เทพ ชุ่มใจ
2553 การพัฒนาการผลิตผงสารสกัดโปรตีนรำข้าวเพื่อเป็นสารยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์และสารต้านออกซิเดชั่น, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
2553 การประยุกต์ใช้กระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคกับอาหารที่เป็นของผสม, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
2553 การพัฒนาคุณภาพก๋วยเตี๋ยวสดและก๋วยเตี๋ยวกึ่งแห้ง(เส้นเล็ก)โดยการเร่งการเกิดRetrogradation ด้วยการดัดแปรน้ำแป้งข้าวโม่เปียกแบบ Annealing, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, นส. สุภาวดี แช่ม
2553 การพัฒนาเทคนิคความดันอินฟิวชันสำหรับผลิตข้าวเสริมสุขภาพทางโภชนเภสัช, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2553 กระบวนการเจียวและคุณสมบัติของไขมันแข็งใต้หนังปลาบึก, อุทัย กลิ่นเกษร
2553 อิทธิพลของลักษณะโครงสร้างของเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งต่อการแพร่ของน้ำในเส้นระหว่างการคืนรูป, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
2554 การพัฒนาเทคนิคความดันอินฟิวชันสำหรับผลิตข้าวเสริมสุขภาพทางโภชนเภสัช, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2554 อิทธิพลของลักษณะโครงสร้างของเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งต่อการแพร่ของน้ำในเส้นระหว่างการคืนรูป, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
2554 ผลของการดัดแปรสตาร์ชข้าวที่ระดับโพลีเมอไรเซชันต่างๆต่อวิทยากระแสของเจลและการเสริมกันกับสารไฮโดรคอลลอยด์, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, นาง สุภาวดี แช่ม, นางสาว จันทร์วดี อายุพงศ์
2554 การพัฒนาการผลิตส่วนผสมอาหารจากโปรตีนรำข้าวเข้มข้นเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
2554 ผลของสารสกัดโปรตีนจากรำข้าวพันธุ์ต่างๆ และส่วนของโปรตีนที่แยกได้ต่อประสิทธิภาพการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
2554 อิทธิพลของกระบวนการนึ่ง กระบวนการบ่ม และกระบวนการอบแห้งต่อเนื้อสัมผัสของเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกเสริมโปรตีนจากกากผลไม้เหลือทิ้งด้วยวิธีการหมักรา, ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2554 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกแช่เยือกแข็งของไทย, สงวนศรี เจริญเหรียญ
2554 ผลของสภาวะการแช่เยือกแข็งของกระบวนการทำแห้งเยือกแข็งต่อปริมาณบีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง, สงวนศรี เจริญเหรียญ, นายณัฐดนัย หาญการสุจริต
2555 ผลของการดัดแปรสตาร์ชข้าวที่ระดับโพลีเมอไรเซชันต่างๆต่อวิทยากระแสของเจลและการเสริมกันกับสารไฮโดรคอลลอยด์, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, นางสาว จันทร์วดี อายุพงศ์, Assoc. Prof. Dr. Shinya Ikeda
2555 ผลของการเชื่อมข้ามของโปรตีนข้าวโดยเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสและทรานส์เฟอเรสต่อคุณสมบัติของเจลข้าว, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, Dr. Masahiro Ogawa, นางสาว ประภิชญา เนตรประจิตร
2555 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับกระบวนการแช่เยือกแข็งข้าวหุงสุกบรรจุกล่อง, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
2555 การผลิตผงไฮโดรไลเซทจากสารสกัดโปรตีนรำข้าวเพื่อเป็นสารยับยั้งการเกิดกลิ่นผิดปกติเนื่องจากเอนไซม์ไลพอกซีจีเนส, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
2555 การผลิตและวิเคราะห์คุณลักษณะสารให้กลิ่นจากโปรตีนรำข้าวเข้มข้นที่ผ่านการไฮโดรไลซ์ด้วยเอนไซม์, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
2555 ผลกระทบของสัมปสิทธิการถ่ายเทความร้อนของการอบต่อคุณภาพขนมเค้กเนยสด, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2555 การใช้ไคโตซานเป็นสารทดแทนวัตถุกันเสียในก๋วยเตี๋ยว, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
2555 ผลของกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อปริมาณและสมบัติด้านพรีไบโอติกของเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำได้จากกากมะพร้าว, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
2555 ผลของผงคอร์นเค้กต่อคุณภาพแบทเทอร์และผลิตภัณฑ์ไก่ชุบทอด, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2555 การใช้เครื่องอบไมโครเวฟอุตสาหกรรมแบบสายพานต่อเนื่องในการผลิตแคบหมูสำเร็จรูปในเชิงพาณิชย์, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
2556 การผลิตกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก (GABA)จากรำข้าวเพื่อใช้เสริมในผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
2556 อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีบ่งชี้เวลาในการอบแห้งผลไม้โดยเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2556 กระบวนการบีบ การทำบริสุทธิ์ และการแยกส่วนไขมันเมล็ดเงาะ, อุทัย กลิ่นเกษร
2556 การวิเคราะห์ค่าสี ปริมาณไขมัน และปริมาณความชื้น ในทุเรียนทอดกรอบแบบรวดเร็วโดยใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
2556 การศึกษาความคงตัวของโคเอนไซม์คิวเทน ลิโพโซม โดยใช้แอลจิเนต, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, นางสาว พรสินี ศักดิ์เจริญเกียรติ, Prof. Tzou Chi Huang
2556 อิทธิพลของไคโตซานต่อสมบัติทางกายภาพ คุณภาพการหุงต้ม และคุณภาพการรับประทานของเส้นก๋วยเตี๋ยว, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
2556 ผลของการแช่น้ำและการทำให้สุกต่อสมบัติทางกายภาพและเชิงหน้าที่ของฟลาวถั่วดำ, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2556 การศึกษาคุณสมบัติด้านการอักเสบของโปรตีนรำข้าวส่วนต่างๆ ที่แยกได้และที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์โปรติเอส, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
2556 การพัฒนากระบวนการผลิตผงอินูลินสกัดจากหัวแก่นตะวันพร้อมทั้งการประเมินทางเศรษฐศาสตร์, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
2556 การใช้เทคโนโลยีไอน้ำร้อนยวดยิ่งในการผลิตข้าวหุงสุกเร็ว, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2557 อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีบ่งชี้เวลาในการอบแห้งผลไม้โดยเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2557 กระบวนการบีบ การทำบริสุทธิ์ และการแยกส่วนไขมันเมล็ดเงาะ, อุทัย กลิ่นเกษร
2557 การศึกษาความคงตัวของโคเอนไซม์คิวเทน ลิโพโซม โดยใช้แอลจิเนต, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, นางสาว พรสินี ศักดิ์เจริญเกียรติ, Prof. Tzou Chi Huang
2557 การพัฒนากระบวนการผลิตผงอินูลินสกัดจากหัวแก่นตะวันพร้อมทั้งการประเมินทางเศรษฐศาสตร์, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
2557 ผลของหมู่แอกทีฟของพลาสติไซเซอร์ต่อคุณภาพของเจลและโดแป้งข้าว, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, Prof. Shoichi Gohtani, นางสาว ทองกร พลอยเพชรา
2557 ไส้บรรจุต้านจุลินทรีย์จากเซลลูโลสที่ผ่านการอิมเพรคเนชั่นด้วย ไคโตซาน, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2557 การอยู่รอดของเชื้อซาลโมเนลลาและลิสทีเรียในผลิตภัณฑ์แหนมกึ่งแห้ง, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2557 การพัฒนาการผลิตกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก(GABA)รูปผงจากรำข้าวร่วมกับโปรตีนรำข้าวเข้มข้น, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
2557 การใช้ด่างเพื่อทดแทนบอแรกซ์ในขนมจากข้าวเหนียว, สงวนศรี เจริญเหรียญ, น.ส. กัญญารัตน์ ลี้พลกุล, น.ส. สุกัญญา อานุภาพสโมสร
2557 การศึกษาการเตรียมอะราบิโนไซโล-ออลิโกแซ็กคาไรด์จากรำข้าวสายพันธุ์ไทยที่มีปริมาณอะราบิโนไซแลนสูงโดยการใช้เอนไซม์, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
2557 การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากรำข้าวสีด้วยสนามไฟฟ้า, ปิติยา กมลพัฒนะ, อรอนงค์ นัยวิกุล
2557 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคปซูลแก่นตะวันสู่เชิงพาณิชย์, สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, วรพล เพ็งพินิจ, ประภาส ช่างเหล็ก
2558 การใช้ด่างเพื่อทดแทนบอแรกซ์ในขนมจากข้าวเหนียว, สงวนศรี เจริญเหรียญ, น.ส. สุกัญญา อานุภาพสโมสร
2558 การศึกษาการเตรียมอะราบิโนไซโล-ออลิโกแซ็กคาไรด์จากรำข้าวสายพันธุ์ไทยที่มีปริมาณอะราบิโนไซแลนสูงโดยการใช้เอนไซม์, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
2558 การดัดแปรสตาร์ชข้าวเพื่อใช้เป็นวัสดุผนังในการเอ็นแคปซูเลทและปลดปล่อยโทโคฟีรอลในระบบทางเดินอาหารจำลอง, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, Prof. Tzou-Chi Huang, น.ส. ณัฐนันท์ ทรัพย์พืช
2558 การรักษาเสถียรภาพของแอนโทไซยานินจากสารสกัดจากรำข้าวที่มีสีด้วยการห่อหุ้มด้วยโปรตีนรำข้าวเข้มข้น, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
2558 การผลิตกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก(GABA)จากรำข้าวร่วมกับโปรตีนใบหม่อนเข้มข้นเพื่อเสริมในผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
2558 ไส้บรรจุต้านจุลินทรีย์ชนิดคอลลาเจนที่ผ่านการอิมเพรคด้วยไนซิน, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมและผงพรีไบโอติกจากแก่นตะวันสู่เชิงพาณิชย์, สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, วรพล เพ็งพินิจ, พัชรวดี มานะจิตต์, ประภาส ช่างเหล็ก, นายภูวิษณุ์ โพธิสุข
2559 การดัดแปรสตาร์ชข้าวเพื่อใช้เป็นวัสดุผนังในการเอ็นแคปซูเลทและปลดปล่อยโทโคฟีรอลในระบบทางเดินอาหารจำลอง, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, Prof. Tzou-Chi Huang, น.ส. ณัฐนันท์ ทรัพย์พืช
2559 การผลิตสารสกัดจากเปลือกมะม่วงเพื่อใช้ยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในผักและผลไม้, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
2560 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรอินฟิวชันสูญญากาศแห้งแบบใหม่เพื่อเพิ่มคุณค่าของเมล็ดข้าวหอมมะลิ, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, อรอนงค์ นัยวิกุล
2560 การผลิตและวิเคราะห์สารให้กลิ่นโกโก้จากโปรตีนรำข้าวเข้มข้นและส่วนโปรตีนที่แยกได้ที่ผ่านการไฮโดรไลซ์ด้วยเอนไซม์, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
2560 เสถียรภาพและลักษณะการปลดปล่อยของสารสกัดแอนโทไซยานินจากรำข้าวมีสีที่ห่อหุ้มด้วยโปรตีนรำข้าวเข้มข้น โดยใช้แบบจำลองระบบทางเดินอาหาร, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
2560 ผลของสตาร์ชเสียหายต่อความสามารถในการย่อยสตาร์ชในหลอดทดลองของข้าวกล้องงอกดัดแปรด้วยความร้อนชื้น และการควบคุมระดับกลูโคสในเลือดหนู, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, Prof. Tzou-Chi Huang
2560 นมข้าวเสริมเปปไทด์ขนาดนาโน; ฤทธิ์ทางชีวภาพและการดูดซึมในสภาวะหลอดทดลอง, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, Pr
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พ้าสต้าจากแป้งข้าวเสริมแคลเซียม, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2560 เส้นโซบะชาใบหม่อนปราศจากกลูเตนจากข้าว, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
2561 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรอินฟิวชันสูญญากาศแห้งแบบใหม่เพื่อเพิ่มคุณค่าของเมล็ดข้าวหอมมะลิ, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, อรอนงค์ นัยวิกุล
2561 นมข้าวเสริมเปปไทด์ขนาดนาโน; ฤทธิ์ทางชีวภาพและการดูดซึมในสภาวะหลอดทดลอง, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, หวงเจ่าจื่อ
2561 การเจลาติไนซ์บางส่วนของแป้งข้าวดัดแปรเพื่อลดการปลดปล่อยน้ำตาลกลูโคสและพัฒนาคุณภาพคุกกี้ข้าวปราศจากกลูเตน, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, หว
2561 การผลิตและปรับปรุงสมบัติการละลายและการเกิดอิมัลชันของผงโปรตีนรำข้าวเข้มข้นโดยการรวมกลุ่มด้วยฟลูอิไดซ์เบด, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
2561 การผลิต GABA รูปผงจากโปรตีนรำข้าวเข้มข้นร่วมกับสารสกัดจากพืช เพื่อใช้เสริมในผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวไรซ์เบอร์รี่, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
2561 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาข้าวและกระบวนการโม่ต่อคุณภาพของเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ
2562 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรอินฟิวชันสูญญากาศแห้งแบบใหม่เพื่อเพิ่มคุณค่าของเมล็ดข้าวหอมมะลิ, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, อรอนงค์ นัยวิกุล
2562 เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง, อนุวัตร แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด, งามทิพย์ ภู่วโรดม, พัชรี ตั้งตระกูล, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชุติมา ไวศรายุทธ์, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, เทพกัญญา หาญศีลวัต, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ณัฐดนัย หาญการสุจริต
2562 ผลของการลวกและการเคลือบคาร์บอกซีเมลทิลเซลลูโลสต่อปริมาณอะคริลาไมด์ในมันเทศสีม่วงทอดกรอบ, สาวิณี กฤตผล, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, กนิฐพร วังใน, ปิยาภัทร ไตรสนธิ
2562 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ต้นทุนต่ำเพื่อสังคมเกษตร 4.0, วาณี ชนเห็นชอบ, วรรณี จิรภาคย์กุล, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ศศิธร ตรงจิตภักดี, กุลนาถ ทองขาว, ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์
2562 การพัฒนาอุปกรณ์/ระบบทำความเย็นและอุปกรณ์/ระบบดัดแปลงบรรยากาศเพื่อการขนส่งกระจายสินค้า, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, วาณี ชนเห็นชอบ, ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์
2562 นวัตกรรมการลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือกเพื่อชะลอการจำหน่ายในช่วงราคาตกต่ำสำหรับเกษตรกร 4.0, ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ลัดดา วิริยางกูล, พรรณี ทองเกตุ, พรศิริ เสนากัสป์, ดวงสมร สุทธิสุทธิ์, กิตติพงษ์ ศรีม่วง, สุกรรณ์ สังข์วรรณะ, วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รติพร มั่นพรหม, ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, เกียรติไกร อายุวัฒน์, วันชัย ยอดสุดใจ, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
2562 คุณภาพข้าวหลังกระบวนการลดความชื้นและการเก็บรักษา, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
2563 คุณภาพข้าวหลังกระบวนการลดความชื้นและการเก็บรักษา, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
2564 การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารเพื่ออนาคต, อนุวัตร แจ้งชัด, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ภคมน จิตประเสริฐ, อุทัย กลิ่นเกษร, รังรอง ยกส้าน, สุวิมล เจริญสิทธิ์, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, เมธาวี เพียรภักดี
2564 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งถั่วเขียวและถั่วลันเตาเพื่อเป็นส่วนผสมอาหารทางเลือก, วรรธินี เกตุคง, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2564 การศึกษาความเป็นไปได้และประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคกับผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องหุงสุกผสมกับธัญพืชเพื่อสุขภาพ, ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
2564 การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของแป้งจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ทนสภาวะน้ำท่วมหรือแล้งซ้ำซาก, มยูรกาญจน์ เดชกุญชร, ภิญญารัตน์ กงประโคน, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2565 การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารเพื่ออนาคต, อนุวัตร แจ้งชัด, กฤษกมล ณ จอม, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, สุวิมล เจริญสิทธิ์, เมธาวี เพียรภักดี, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, วรรธินี เกตุคง, ภคมน จิตประเสริฐ, รังรอง ยกส้าน
2565 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ครีมเทียมคืนรูปเร็วจากน้ำกะทิโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการรวมกลุ่มของอนุภาคผงด้วยเครื่องทำแห้งแบบผสมที่มีการดัดแปลง, ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
2565 สารกระตุ้นกลิ่นรสและรสชาติอาหารสำหรับผู้สูงอายุ, นันทวัน เทอดไทย, สริศุขต์ สิทธิเขตรกรณ์, อุศมา สุนทรนฤรังษี, นพรัตน์ ชี้ทางดี, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, นันทวัน เทอดไทย, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, หทัยรัตน์ ริมคีรี, วิษฐิดา จันทราพรชัย, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, หทัยรัตน์ ริมคีรี
2565 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดวานิลลาไทยด้วยเทคโนโลยีใหม่, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, วิษฐิดา จันทราพรชัย
2565 แนวทางใหม่ในการลดความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสสารไนไทรต์และสารก่อมะเร็งไนโตรซามีนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปของคนไทย, กนิฐพร วังใน, คมแข พิลาสมบัติ, สรศักดิ์ พันธุ์ผัก, วริพัสย์ อารีกุล, กนิฐพร วังใน, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, วิทชุกร ภู่ทอง, สุวีณา จันทพิรักษ์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร
2565 การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปด้วยวิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, กนิฐพร วังใน, ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร, สุวีณา จันทพิรักษ์
2565 การใช้เทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดและฟลูออเรสเซนส์ในการวิเคราะห์การกระจายตัวและปริมาณไนไทรต์คงเหลือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, สรศักดิ์ พันธุ์ผัก, ศุมาพร เกษมสำราญ, วิทชุกร ภู่ทอง
2566 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ครีมเทียมคืนรูปเร็วจากน้ำกะทิโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการรวมกลุ่มของอนุภาคผงด้วยเครื่องทำแห้งแบบผสมที่มีการดัดแปลง, ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
2566 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง องค์ประกอบ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ ของเมล็ดข้าวระยะข้าวเม่าเพื่อพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รุ่งทิวา วันสุขศรี, วินธัย กมลสุขยืนยง, กาญจนา ธรรมนู, สุพัชรี ศิริวงศ์, ศิริวรรณ ณะวงษ์, ภัคนนันท์ ภัควนิตย์, ปริศนา สุวรรณาภรณ์
2566 การเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวขององค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดข้าวระยะพัฒนาต่าง ๆ ด้วยเทคนิค FTIR และความสัมพันธ์ต่อโครงสร้างและสมบัติเชิงหน้าที่, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, กาญจนา ธรรมนู, รุ่งทิวา วันสุขศรี
2566 โครงสร้างสตาร์ช สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเมล็ดข้าวในระยะข้าวเม่าเปรียบเทียบกับระยะสุกแก่, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รุ่งทิวา วันสุขศรี, วินธัย กมลสุขยืนยง
2566 โครงสร้างระดับเซลล์ของเมล็ดข้าวเม่าสายพันธุ์ที่มีปริมาณแอมิโลสต่างกันต่อสมบัติทางเคมีฟิสิกส์และเชิงหน้าที่เมื่อนำมาผ่านกระบวนการหุงสุกและพองตัว, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, กาญจนา ธรรมนู, สุพัชรี ศิริวงศ์, ศิริวรรณ ณะวงษ์, ภัคนนันท์ ภัควนิตย์, ปริศนา สุวรรณาภรณ์
2566 การประดิษฐ์เมทริกซ์อาหารจากพืชที่มีวิทิซินห่อหุ้มด้วยวิธีเอนแคปซูเลชัน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, สุวิมล เจริญสิทธิ์, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, วรรธินี เกตุคง, เมธาวี เพียรภักดี, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ภคมน จิตประเสริฐ, กฤษกมล ณ จอม
2566 ผลการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์แอลฟากลูโคไซเดสของอนุภาคไมโครแคลเซียมคาร์บอเนตที่บรรจุวิทิซินในเจลเมทริกซ์อาหารคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน, สุวิมล เจริญสิทธิ์, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2566 การออกแบบและพัฒนาเส้นพาสต้าถั่วเขียวปราศจากกลูเตนจากพืช เสริมอนุภาคไมโครแคลเซียมคาร์บอเนตที่บรรจุวิทิซิน, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
2566 ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร, วราภา มหากาญจนกุล, ธีราภา สุพรรณโรจน์, ประภาศิริ พงษ์ประยูร, เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, วิน สุรเชษฐพงษ์, ครศร ศรีกุลนาถ, ประกิต สุขใย, ชัชวาล วงศ์ชูสุข, พงศ์เทพ ประจงทัศน์, เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, ธงไทย วิฑูรย์, กษิดิศ พนมสุวรรณ, ชินธันย์ อารีประเสริฐ, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, อุทัย กลิ่นเกษร, ภคมน จิตประเสริฐ, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์, สุพรรณนิจ พลเสน, โสภิดา ชิดชื่นเชย, ธีรศักดิ์ สุนทรา, รัชดา คะดาษ, เรืองรอง ทองตัน
2566 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตและการนำส่งสารชีวโมเลกุลเชิงหน้าที่, อุทัย กลิ่นเกษร, Tan Chin Ping, เทพกัญญา หาญศีลวัต, นพรัตน์ ปราบสงบ, เมธาวี เพียรภักดี, วรรธินี เกตุคง

External Project

Year
External Project
248
2549 ผลของสารโพลีเมอร์ เอนไซม์ไลเปส และเกลือน้ำดีต่อการปลดปล่อยกรดไขมันโอเมก้า-3 จากอิมัลชั่นแบบผิวสัมผัสสองชั้นของน้ำมันปลาทูน่า, อุทัย กลิ่นเกษร
2549 อิทธิพลของสภาวะต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตต่อสมบัติของแป้งและสตาร์ชข้าวฟ่าง, มาศอุบล ทองงาม, อรอนงค์ นัยวิกุล
2547 การแช่เยือกแข็งสับประรดพันธุ์ตราดสีทองและปัตตาเวีย (ทุน IPUS), สงวนศรี เจริญเหรียญ
2547 การผลิตอาหารว่างปรุงแต่งกลิ่นรสด้วยนมข้าวยาคู (ทุน IPUS), อรอนงค์ นัยวิกุล
2547 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีนจากข้าวกล้องในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว, อรอนงค์ นัยวิกุล
2549 การพัฒนาการผลิตสารสกัดโปรตีนจากรำข้าวและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
2548 การออกแบบผลิตภัณฑ์ข้าวมูลค่าเพิ่มไปยังประเทศสหภาพยุโรปที่มีศักยภาพในการส่งออก, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, ปริศนา สุวรรณาภรณ์
2546 การใช้ประโยชน์จากข้าวในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก, อรอนงค์ นัยวิกุล
2546 กระบวนการผลิตข้าวนึ่งหุงสุกแช่เยือกแข็ง, อรอนงค์ นัยวิกุล
2548 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างละเอียดของสตาร์ชข้าวแอมิโลสสูงและสมบัติทางกายภาพและทางกลของฟิล์ม, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2549 โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารยุค Mood Comsumption, อรอนงค์ นัยวิกุล, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด
2549 โครงการการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย โครงการย่อยที่ 3 เรื่อง การเสริมคุณค่าอาหารจากสมุนไพรไทยในอาหารขบเคี้ยวจากข้าวกล้อง, อรอนงค์ นัยวิกุล, จุฬาลักษณ์ จารุนุช, อนุวัตร แจ้งชัด, กมลวรรณ แจ้งชัด
2549 การแก้ปัญหาสีชมพูในน้ำมะพร้าวแช่เยือกแข็ง, สงวนศรี เจริญเหรียญ
2549 กระบวนการผลิตข้าวชาเขียวด้วยกระบวนการอินฟิวชัน, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2549 การวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ, อรอนงค์ นัยวิกุล
2542 การจัดทำแผนควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง, กล้าณรงค์ ศรีรอต, อรอนงค์ นัยวิกุล, เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, วิไล สันติโสภาศรี, รังสิมา ชลคุป
2542 การศึกษาความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย, ปริศนา สุวรรณาภรณ์
2544 การศึกษาสมบัติและโครงสร้างโมเลกุลของสตาร์ชมันสำประหลังดัดแปลงด้วยกรดแล็กทิกร่วมกับคลื่นอัตราไวโอเลตที่มีผลต่อความสามารถในการขยายปริมาตรระหว่างการอบ, เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, อรอนงค์ นัยวิกุล
2544 การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวเจ้าเพื่อใช้ผลิตก๋วยเตี๋ยว, พัชรี ตั้งตระกูล, อรอนงค์ นัยวิกุล, วารุณี วารัญญานนท์, วิภา สุโรจนะเมธากุล, เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
2544 การวิจัยและพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรในภาคตะวันตก, ชัชรี นฤทุม, ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, อรอนงค์ นัยวิกุล
2541 แป้งสำเร็จรูปชนิดใหม่ชุดทอดผลิตภัณฑ์ประมงแช่เยือกแข็ง, อรอนงค์ นัยวิกุล, กล้าณรงค์ ศรีรอต, มยุรี จัยวัฒน์, นงนุช รักสกุลไทย
2545 ผลของปริมาณน้ำและน้ำตาลชนิดต่าง ๆ ต่อเจลาติไนเซซันและการคืนตัวของเจลสตราช์จากข้าว, สงวนศรี เจริญเหรียญ
2545 การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวในการผลิตเส้นบะหมี่ชนิดแห้ง, ปริศนา สุวรรณาภรณ์
2536 การปรับปรุงข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ, ประภา ศรีพิจิตต์, อภิชาติ วรรณวิจิตร, วิทยา แสงแก้วสุข, ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, อรอนงค์ นัยวิกุล
2550 สมบัติทางฟิสิกส์เคมีกและวิศวกรรมของข้าวไทย และผลิตภัณฑ์จากข้าว, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
2550 พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด-สตาร์ฃ : การเตรียมเรซินคอมพาวด์และบรรจุภัณฑ์โดยใช้กระบวนการเอกซ์ทรูชั่นและเทอร์โมฟอร์ม, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ปาริฉัตร หงสประภาส, รศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย
2550 การพัฒนาโครงสร้างในเจลสตาร์ชข้าวให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลายโดยการเติมสารพอลิแซคคาไรด์ของไทย, สงวนศรี เจริญเหรียญ
2550 งานวิจัยกับบริษัทเอกชนต่างประเทศ , น้ำฝน ลำดับวงศ์, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, ธาริณี นามพิชญ์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
2550 อิทธิพลของโปรตีนกลูเตนินจากข้าวที่มีผลต่อคุณภาพของก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก, น้ำฝน ลำดับวงศ์, นางสาว ณัตถพร ชาญธัญกรณ์ (นิสิต), นายทศศม พงศ์ทอง (นิสิต), นายคณิตศาสตร์ สุทธดุก (นิสิต)
2550 แบบจำลองทางองค์ประกอบทางเคมีอาหารที่มีประสิทธิภาพเพื่อการทำนายคุณสมบัติทางกายภาพความร้อนของอาหารแช่แข็ง , วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล
2550 การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบ Jet Impingement สำหรับกุ้งสดแช่แข็ง , วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2550 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปครีมข้าวโพดใยอาหารสูงจากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมน้ำนมข้าวโพด, อุทัย กลิ่นเกษร
2550 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์เครือข่ายประสาทเทียมของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งแช่แข็งเพื่อประเมินการตอบสนองต่อการก่อโรค , รวิพิมพ์ ฉวีสุข, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, ปริศนา สุวรรณาภรณ์
2550 การศึกษาวิจัยแปรรูปมังคุด, อนุวัตร แจ้งชัด, อนุกูล วัฒนสุข, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, สายพิณ ทานัชฌาสัย, กมลวรรณ แจ้งชัด, หทัยรัตน์ ริมคีรี, วิษฐิดา จันทราพรชัย, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, จินตนา อุปดิสสกุล, นันทวัน เทอดไทย
2551 การผลิตและแยกสารสกัดมูลค่าเพิ่มจากรำข้าวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
2551 การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับผู้บริโภคชาวอังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม โดยใช้การวิเคราะห์แบบ Conjoint , ปริศนา สุวรรณาภรณ์
2551 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนการ, อรอนงค์ นัยวิกุล
2551 การพัฒนาโครงสร้างในเจลสตาร์ชข้าวให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลายโดยการเติมสารพอลิแซคคาไรด์ของไทย, สงวนศรี เจริญเหรียญ
2551 อิทธิพลของรูปแบบการเติมโปรตีนกลูเตลินต่อคุณภาพของก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก , น้ำฝน ลำดับวงศ์, นางสาว วรรษมณ ทองโชติ (นิสิต), นางสาว อัมรัตน์ แคล้วปลอดทุกข์
2550 การหาสาเหตุการเกิดกลิ่นหืนในข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, วัฑรุฬห์ ศิริโภคากิจ, สุรีรัตน์ ศักดิ์พรหม
2550 กรรมวิธีการผลิตเส้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็วแบบใหม่, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, ชนกพร เกษรา, ประสงค์ กนกเสวี
2550 การล้างผักและผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, พวงแก้ว เตชะภัทร, ธัศวินทร์ ยิ้มละมัย
2550 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพร (ต่อยอดปีที่ 2), สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
2551 การคงคุณภาพตลอดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ข้าวกึ่งสำเร็จรูป, อรอนงค์ นัยวิกุล
2551 การศึกษาแนวทางการผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร , ปริศนา สุวรรณาภรณ์, อนุวัตร แจ้งชัด, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
2550 การประเมินความเสี่ยงของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศไทยและการพัฒนาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการลดปริมาณการปนเปื้อนในกรรมวิธีการผลิต, วราภา มหากาญจนกุล, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, สุดสาย ตรีวานิช, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, ดร.นิภา โชคสัจจะวาที, ดร.รุจ วัลยะเสวี, นายทอม รอส
2551 การผลิตและประยุกต์สารสกัดจากรำสกัดไขมันทางการค้าเพื่อใช้ในการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในผลไม้, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, นางสาวกมลทิพย์ เปาะทองคำ
2552 วิจัยกระบวนการผลิตน้ำอ้อยขุ่นเข้มข้นแช่แข็ง และน้ำอ้อยใสยูเอชที่เพื่อการส่งออก, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
2551 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ (โครงการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมโดยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2551), วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, นางสาวสิริกมล แซ่ลี้, มาศอุบล ทองงาม
2552 การพัฒนากระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กและเส้นใหญ่แบบใหม่, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, สงวนศรี เจริญเหรียญ, อรอนงค์ นัยวิกุล
2552 พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติแอซิค-เทอร์โมพลาสติกฟลาวร์ : การผลิตเรซินคอมพาวด์โดยกระบวนการเอกซ์ทรูชั่นและการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์, รังรอง ยกส้าน, อำพร เสน่ห์, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2551 การลดพลังงานในการอบแห้งข้าวเปลือกโดยใช้วิธีการอบแห้งแบบผสม, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, นส. นัฏฐิกา แซ่เตียว, นส. อภิญญา เจริญไชยศรี
2550 การพัฒนาโครงสร้างในเจลสตาร์ชข้าวให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลายโดยการเติมสารพอลิแซคคาไรด์ของไทย , สงวนศรี เจริญเหรียญ
2552 แนวทางการลดปริมาณน้ำมันในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดทอด, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
2552 ผลของการหมักต่อปริมาณสารกาบาและคุณภาพของขนมจีนสดและแห้ง, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
2552 กระบวนการผลิตข้าวกล้องเริ่มงอกพร้อมรับประทานบรรจุกระป๋อง, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
2552 การล้างผักตระกูลกะหล่ำด้วยเครื่องอัลตราโซนิคส์, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
2552 การพัฒนากระบวนการทำแห้งน้ำเลมอนด้วยเทคนิคเจลบีดและการพ่นฝอย, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2552 การพัฒนากระบวนการผลิตมะนาวผงด้วยเทคนิคการดูดซับด้วยอนุภาคแป้งและการทำแห้งแบบพ่นฝ่อย, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2552 การยึดอายุการเก็บรักษารำข้าวโดยใช้ความร้อนจากเครื่องไมโครเวฟแบบต่อเนื่องเพื่อยับยั้งเอนไซม์ไลเปสและเอนไซม์ไลพอกซิจิเนส, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
2552 กรรมวิธีการผลิตเส้นหมี่สดจากแป้งข้าวกล้องเริ่มงอก, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
2552 โครงการหลัก:โครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ และการตลาด บริษัทไทยเบตเตอร์ฟูดส์ จก, วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
2552 ศึกษากรรมวิธีผลิตน้ำอ้อยผง, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
2552 การศึกษาค่าการนำไฟฟ้าของอาหารโดยวิธี Ohmic, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
2552 ศึกษาความชื้นสมดุลของข้าวกล้องงอกเพื่อประโยชน์ในการอบแห้งและการเก็บรักษา, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
2552 การทำมะขามผงด้วยเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
2552 ศักยภาพของเรซินและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากวัตถุดิบเกษตรไทย, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร
2552 การพัฒนาความปลอดภัยในการบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยว, วารุณี วารัญญานนท์, พัชรี ตั้งตระกูล, วิภา สุโรจนะเมธากุล, อรอนงค์ นัยวิกุล, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
2552 การผลิตผลิตภัณฑ์ซุปข้าวกล้องงอกกึ่งสำเร็จรูปเสริมโปรตีนรำข้าวเข้มข้น, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, นางสาวศุภรัตน์ แซ่หลี , นางสาวฐิติพร ตระกูลคูสุวรรณ
2552 การคงคุณภาพตลอดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ข้าวกึ่งสำเร็จรูป (Phase2), อรอนงค์ นัยวิกุล
2552 โครงการจัดทำคู่มือแนะนำการใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์จากธัญชาติประเภทอาหารเส้น, อรอนงค์ นัยวิกุล
2553 อิทธิพลของลักษณะโครงสร้างของเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งต่อการแพร่ของน้ำในเส้นระหว่างการคืนรูป, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
2553 การดัดแปรแบบแอนนีลต่อสมบัติทางวิทยากระแสของสตาร์ชข้าวที่มีขนาดโมเลกุลต่างกันและการเสริมกันกับสารไฮโดรคอลลอยด์, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, นางสาวจันทร์วดี อายุพงศ์
2553 การล้างผักด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในระดับนำร่อง, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต
2553 กระบวนการถนอมอาหารดักแด้ไหมอีรี่, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
2553 เครื่องเพาะข้าวกล้องเริ่มงอกในระดับนำร่อง, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
2553 การประยุกต์น้ำสับปะรดและสารสกัดจากเปลือกสับปะรดในการลดการเกิดสีคล้ำในผักกาดเขียวปลีดองเค็มบรรจุกระป๋อง, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ
2553 การศึกษากระบวนการผลิตข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, Mr. LE, Tuan Quoc
2553 โครงการแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองและผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น, อรอนงค์ นัยวิกุล, ปราโมทย์ ธรรมรัตน์, อนุวัตร แจ้งชัด, บดินทร์ รัศมีเทศ, อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, หทัยรัตน์ ริมคีรี, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, ศุภฤกษ์ สุขสมาน
2553 เครื่องดื่มชูกำลังและเครื่องดื่มเสริมสารทางเภสัชโภชนาจากน้ำข้าวกล้องเริ่มงอกสีนิล, อรอนงค์ นัยวิกุล, เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี, ศศิธร ตรงจิตภักดี
2553 การวิเคราะห์เบื้องต้นของสาเหตุการเกิดสีคล้ำและผลของสารบางชนิดต่อสีคล้ำในผักกาดเขียวปลีดองบรรจุกระป๋อง, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, นางสาวสุคนธา สุคนธ์ธารา, นายธีรนิติ เล็กเจริญ, นางสาวรุจิรา เหลืองอ่อน
2553 การพัฒนาการผลิตมะขามเปียกพาสเจอร์ไรส์, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, นายจาตุรงค์ ธรรมาวุฒิ, นายสิรพงศ์ นวพรประไพ
2554 , อุทัย กลิ่นเกษร
2553 การพัฒนาออนโทโลยี เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแปรรูปข้าว, ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, น้ำฝน ลำดับวงศ์, อรอนงค์ นัยวิกุล
2554 การพัฒนาเครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยอัลตราโซนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร, ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
2554 ผลของปัจจัยบางชนิดต่อกิจกรรมของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสในผักกาด เขียวปลี, โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, นางสาวสุพัชชา ขับกล่อมส่ง, นาย ธีรนิติ เล็กเจริญ, นางสาวรุจิรา เหลืองอ่อน
2554 การพัฒนาผลไม้แช่เยือกแข็งของไทยให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลาย, สงวนศรี เจริญเหรียญ
2554 ผลของความดันสูงและการแอนนีลต่อสมบัติพรีไบโอติกของสตาร์ชข้าวที่ทนต่อการย่อย, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, นางสาวอิศรา วัฒนนภาเกษม
2555 กระบวนการเอ็นแคปซูเลชันของสาร 2-Phenylethyl isothiocyanate, อุทัย กลิ่นเกษร
2554 ผลของการเตรียมตัวอย่างและสภาวะในการทอดต่อปริมาณความชิ้นและการอมน้ำมันของเผิอกแผ่นทอด, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2554 การทำนายปริมาณความชื้นและโปรตีนของข้าวไทยโดยใช้สเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดช่วงความยาวคลื่นสั้น, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ธงชัย สุวรรณสิชณน์
2554 การทำนายปริมาณความชื้น โปรตีน และไขมันในหมูยอโดยใช้สเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดช่วงความยาวคลื่นสั้น, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, Dr. Hideyuki Shinzawa, Prof.Dr.Yukihiro Ozaki
2555 การศึกษาชนิดของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของพุดดิ้งมอนไข่, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2555 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังมอนไข่, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2554 การทดแทนแป้งสาลีด้วยฟลาวถั่วดำในขนมปังขาไก่, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2555 นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าเมล็ดปาล์มน้ำมัน/การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนยถั่วลิสงเลียนแบบจากเนื้อเมล็ดในปาล์ม, อุทัย กลิ่นเกษร, สุนทรี สุวรรณสิชณน์
2555 การพัฒนาวัสดุทางการบรรจุแบบแอคตีฟและอินเทลลิเจนท์ฐานอนุภาคนาโน, ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, อำพร เสน่ห์
2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดและเกล็ดขนมปังชุบทอด, อรอนงค์ นัยวิกุล
2554 การให้ความร้อนแก่อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งด้วยเครื่องไมโครเวฟ, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
2554 การผลิตแคบหมูปรุงรส, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
2555 การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลเพิ่มจากข้าวสายพันธุ์เด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, มาศอุบล ทองงาม, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, เขมพัษ ตรีสุวรรณ, ประมวล ทรายทอง
2555 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสลัดครีมจากน้ำส้มสายชูหมักเมล่อน, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2555 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญญาหารชนิดแท่งเสริมใยอาหาร, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2556 การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดด่าง ปริมาณโปรตีนและปริมาณไขมันของแหนมแบบรวดเร็วโดยใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ
2555 การพัฒนาตัวชี้วัดเปลี่ยนสีได้สำหรับช่วยการออกแบบกระบวนการผลิตทางความร้อนของอาหาร, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, Carmen Moraru
2556 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันผสมสำหรับเด็ก, อุทัย กลิ่นเกษร, วิทยา ปั้นสุวรรณ
2555 ผลิตภัณฑ์น้ำสลัดน้ำใสจากน้ำมันรำข้าวบีบเย็น, อุทัย กลิ่นเกษร, อรอนงค์ นัยวิกุล, สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
2555 เทคโนโลยีทางเลือกใหม่สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
2555 การวิเคราะห์คุณภาพแป้งมันสำปะหลังแบบรวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่างโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโกปีิิอินฟราเรดย่านใกล้, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, ปฐมา จาตกานนท์, วารุณี ธนะแพสย์
2556 โครงการวิเคราะห์น้ำมันรำข้าว กากรำข้าวและรำข้าวจากกระบวนการสกัด MED TECH, พัชรี ตั้งตระกูล, อรอนงค์ นัยวิกุล, พุทธลักษณ์ ไขประภาย, ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, วิภา สุโรจนะเมธากุล
2555 การพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มแบบเกษตรอินทรีย์ และการศึกษากระบวนการผลิตข้าวฮางเพื่อยกระดับความปลอดภัยและโภชนาการ, อนุกูล วัฒนสุข, อรัญญา พรหมกูล, พัดชา เศรษฐากา, สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, รชา เทพษร, เกรียงไกร พัทยากร, อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล, โศรยา แสนเมือง, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ดร.ปริญญารัตน์
2555 การพัฒนาผลไม้แช่เยือกแข็งของไทยให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลาย, สงวนศรี เจริญเหรียญ
2556 จลนพลศาสตร์การลดลงของสารพิษตกค้างในการล้างผักด้วยเครื่องล้างด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดนำร่อง, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, นายวิชชวัทธิ์ จิราณิชวัฒน์
2556 การดัดแปลงโครงสร้างของบะหมี่โภชนาการสูงคืนรูปเร็วโดยใช้ไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, นส อัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม
2555 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากข้าวไทย, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, อรอนงค์ นัยวิกุล, อุทัย กลิ่นเกษร
2555 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากข้าวกล้องธัญพืชที่ได้จากกระบวนการ MED TECH, อรอนงค์ นัยวิกุล, อุทัย กลิ่นเกษร, อรอนงค์ นัยวิกุล
2555 การพัฒนาคุณภาพก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่และสดเส้นเล็ก, อรอนงค์ นัยวิกุล
2555 การพัฒนาสูตรแป้งปอเปี๊ยะโดยใช้แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันสำปะหลังสำหรับเครื่องผลิตปอเปี๊ยะแบบอัตโนมัติ, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2556 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าแช่เยือกแข็ง, ประจงเวท สาตมาลี, วิภา สุโรจนะเมธากุล, สงวนศรี เจริญเหรียญ, ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์
2555 ผลของการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้วยแป้งเผือกต่อคุณสมบัติด้านรีโอโลยีของส่วนผสมและคุณภาพโดนัทเค้ก, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, นางสาวต้องตา เอกพันธุ์พงษ์, หทัยรัตน์ ริมคีรี, นายเฉลิมพันธุ์ ธรรมโสภินทร์กุล, นางสาวสุทัตตา อารีย์กิจ
2555 การประยุกต์ใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดคลื่นสั้นวัดปริมาณน้ำในน้ำผึ้งดอกลำไย, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, นายเฉลิมพันธุ์ ธรรมโสภินท์กุล
2555 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณน้ำ โปรตีน และไขมันแบบไม่ทำลายตัวอย่างในโดนัทเค้กจากแป้งข้าว, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ศุมาพร เกษมสำราญ, นางสาวลัฐิกา วิมลศิริ
2555 จลพลศาสตร์การสูญเสียน้ำและการอมน้ำมันในระหว่างการทอดเผือกแบบน้ำมันท่วม, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, นันทวัน เทอดไทย, นางสาวสุทัตตา อารีย์กิจ, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2556 การพัฒนากระบวนการผลิตผลอินูลินสกัดจากหัวแก่นตะวันพร้อมท้องการประเมินทางเศรษฐศาสตร์, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
2556 การพัฒนาการแปรรูปกากถั่วเหลืองผงและการใช้ประโยชน์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, น.ส. ตรีทิพย์ พันธ์ปรีชา
2557 พัฒนากระบวนการผลิตข้าวพองสำเร็จรูปด้วยไมโครเวฟในเชิงพาณิชย์, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, นายนิรันดร จันทร์ลาด
2557 การใช้ไมโครเวฟแบบสายพานไหลต่อเนื่องในการยืดอายุรำข้าวและรักษาสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิก, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, นส ปุณฑริก บุตรโคตร
2556 ผลของการเปลี่ยนแปลงวัฏภาคต่อโทโคฟีรอลที่ถูกเอ็นแคปซูเลทด้วยสตาร์ชข้าวที่ดัดแปรด้วยความร้อนชื้น, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, ณัฐนันท์ ทรัพย์พืช
2556 สมบัติการกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายของโพลีแซคคาไรด์ที่ไม่ใช่สตาร์ชที่สกัดจากเมล็ดข้าวระยะกำลังเจริญเติบโต, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, แพรไหม จึงรัศมีพานิช
2556 การประยุกต์ใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่งเพื่อลดระดับการแตกหักของเมล็ดข้าวท้องไข่ระหว่างการขัดสี, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, ผศ.ดร. วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
2556 น้ำนมข้าวผงที่มีไบโอเปปไทด้ต้านอนุมูลอิสระและโพลีแซคคาไรด์ที่ไม่ใช่สตาร์ซที่มีสมบัติกระตุ้นภูมิคุ้มกันสูง, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, นายสิทธิรักษ์ รอยตระกูล
2557 การศึกษาระบบการวัดแสงเนียร์อินฟราเรดที่เหมาะสมเพื่อการตรวจสอบปริมาณแป้งในหัวมันสำปะหลังสดโดยไม่ทำลาย, ณัฐภรณ์ สินันตา, ศุมาพร เกษมสำราญ, นายนิติ เติมเวศชยานนท์, ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วารุณี ธนะแพสย์
2556 การผลิตมัลติเพิลอิมัลชันที่มีผิวสัมผัสหลายชั้นเพื่อเอ็นแคปซูเลทสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, อุทัย กลิ่นเกษร, นายณัฐพงษ์ ปรีชาพันธ์
2556 การพัฒนาผลไม้แช่เยือกแข็งของไทยให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลาย, สงวนศรี เจริญเหรียญ
2556 การผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ: นวัตกรรมระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารผสมอาหาร, ปาริฉัตร หงสประภาส, อุทัย กลิ่นเกษร, มาศอุบล ทองงาม, กุลนาถ ทองขาว, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ
2557 การเพิ่มประสิทธิภาพการแช่อิ่มอบแห้งผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและไมโครเวฟในการผลิตเชิงพาณิชย์, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, ดร.ชุติมา เยี่ยมโชติชวลิต, นายเฉลิมชัย จีระพันธ์
2556 โครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสตาร์ชข้าวท้องไข่, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2557 การผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ: นวัตกรรมระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารผสมอาหาร, ปาริฉัตร หงสประภาส, อุทัย กลิ่นเกษร, มาศอุบล ทองงาม, กุลนาถ ทองขาว, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ
2555 การผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ: นวัตกรรมระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารผสมอาหาร, ปาริฉัตร หงสประภาส, อุทัย กลิ่นเกษร, มาศอุบล ทองงาม, กุลนาถ ทองขาว, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ
2556 ผลของการสกัดด้วยตัวทำละลายต่อสีของน้ำมันรำข้าว, อุทัย กลิ่นเกษร
2556 การแปรรูปดักแด้ไหมอีรี่, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
2557 การสเตอริไลส์ข้าวพร้อมรับประทานและอาหารพร้อมรับประทานด้วยไมโครเวฟแบบสายพานต่อเนื่อง, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, นายธรรมนูญ อักษรศรี
2557 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในผลิตภัณฑ์คุกกี้ปราศจากกลูเตนโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, น.ส. ลัฐิกา วิมลศิริ, นันทวัน เทอดไทย, ศุมาพร เกษมสำราญ
2557 การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของเต้าหู้ยี้สีแดงโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, น.ส. เพชรไพลิน ฮอพานิชวัฒน์, ศุมาพร เกษมสำราญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2557 การทำพองข้าวเกรียบกุ้งสำเร็จรูปด้วยไมโครเวฟในเชิงพาณิชย์, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, นส. คริษฐา เจริญพจน์
2556 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเส้นไร้กลูเตนจากแป้งข้าวท้องไข่, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2557 การศึกษาการเตรียมอะราบิโนไซโล-ออลิโกแซ็กคาไรด์จากรำข้าวสายพันธุ์ไทยที่มีปริมาณอะราบิโนไซแลนสูงโดยการใช้เอนไซม์, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
2557 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งที่ได้จากแป้งกล้วยหอม, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
2557 ผลของการเตรียมตัวอย่างและอุณหภูมิการอบแห้งต่อคุณภาพของเห็ดเข็มทองแห้ง, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2557 การสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยข้าวของคณะอุตสาหกรรมเกษตร, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, อรอนงค์ นัยวิกุล, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
2557 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวปราศจากกลูเทนจากข้าวเก่า, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, อรอนงค์ นัยวิกุล
2557 การศึกษาเปปไทด์ต้านอนุมูลอิสระและ non starch polysaccharide ที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันในช่วงการพัฒนาของน้ำนมข้าวเพื่อเอนแคปซูเลตเป็นผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวผง, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, วีรเวษฐ์ จิตตาณิชย์, สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, Masahiro Ogawa, Huang TC
2556 การผลิตมัลติเพิลอิมัลชันที่มีผิวสัมผัสหลายชั้นเพื่อเอ็นแคปซูเลทสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, อุทัย กลิ่นเกษร, นายณัฐพงษ์ ปรีชาพันธ์
2556 การผลิตมัลติเพิลอิมัลชันที่มีผิวสัมผัสหลายชั้นเพื่อเอ็นแคปซูเลทสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, อุทัย กลิ่นเกษร, นายณัฐพงษ์ ปรีชาพันธ์
2558 การผลิตมัลติเพิลอิมัลชันที่มีผิวสัมผัสหลายชั้นเพื่อเอ็นแคปซูเลทสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, อุทัย กลิ่นเกษร, นายณัฐพงษ์ ปรีชาพันธ์
2558 การพัฒนาแยมข้าวและโยเกิร์ตผสมแยมข้าว, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, อรอนงค์ นัยวิกุล
2558 การศึกษาโครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของข้าวท้องไข่ และการดัดแปรสตาร์ชข้าวท้องไข่ (ปีที่ 2), น้ำฝน ลำดับวงศ์
2558 ปริมาณ ผลกระทบ และการป้องกันการปนเปื้อนของดินทรายในอ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาลของประเทศไทย, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
2558 การศึกษาเปปไทด์ต้านอนูมูลอิสระและ non starch polysaccharide ที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันในช่วงการพัฒนาของน้ำนมข้าวเพื่อเอนแคปซูเลตเป็นผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวผง (ต่อยอดจากปี 2556), ปริศนา สุวรรณาภรณ์, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
2558 การสำรวจเอกสารเรื่อง ข้าวนึ่ง: กระบวนการผลิต สมบัติเชิงหน้าที่ และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพข้าวนึ่ง, น้ำฝน ลำดับวงศ์, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
2558 การพัฒนาฟิล์มห่ออาหารจากวัสดุผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/พอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทเรฟทาเทล, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, นางสาวอรทัย อินทะ
2557 โครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพของอาหารด้วยเทคโนโลยีไอน้ำร้อนยิ่งยวด, นันทวัน เทอดไทย, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2557 โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, สายพิณ ทานัชฌาสัย, ปิติยา กมลพัฒนะ
2559 การใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพในการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์, ปาริฉัตร หงสประภาส, กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, มาศอุบล ทองงาม, น้ำฝน ลำดับวงศ์, พรธิภา องค์คุณารักษ์, Alan Mackie (Co-PI - budget from British Council, UK)
2559 การผลิตมัลติเพิลอิมัลชันที่มีผิวสัมผัสหลายชั้นเพื่อเอ็นแคปซูเลทสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, อุทัย กลิ่นเกษร, นายณัฐพงษ์ ปรีชาพันธ์
2558 การพัฒนาเส้นอุด้งอบแห้งจากแป้งข้าวท้องไข่, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
2558 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการรักษาคุณภาพความหอมของข้าวหอมมะลิมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดแบบยั่งยืน, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, วรรณี จิรภาคย์กุล, เยาวภา หล่อเจริญผล, ปรารถนา ปรารถนาดี, อภิชญา ลีลาวณิชกุล, อรอนงค์ นัยวิกุล, ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, สิรี ชัยเสรี
2558 การตรวจวิเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าวท้องไข่ ปี 2558, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2558 การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นตรง, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
2559 การพัฒนากระบวนการทำพองข้าวเกรียบกุ้งและแคบหมูด้วยไมโครเวฟ, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, นส. คริษฐา เจริญพจน์, นส บุญจิรา บัลลังก์ปัทมา
2558 ผลของไอน้ำร้อนยวดยิ่งที่มีต่อคุณภาพ สารต้านอนุมูลอิสระ และการนำไปใช้ประโยชน์ในรำข้าวไรซ์เบอร์รี่, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, สุธาสินี บุญมาวัตร, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2559 การจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์และพัฒนาเม็ดเทอร์โมพลาสติกจากข้าวและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, อำพร เสน่ห์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, รังรอง ยกส้าน, ประกิต สุขใย, ธนโชติ บุญวรโชติ
2559 โครงการเครือข่ายวิจัยนานาชาติ"เครือข่ายนวัตกรรมอาหารและชีววัสดุ", ปาริฉัตร หงสประภาส, ดร.กมลวรรณ อิศราคาร (PostDoc), มาศอุบล ทองงาม, อุทัย กลิ่นเกษร, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ดร.ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล, ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วงศาสุลักษณ์
2560 การผลิตมัลติเพิลอิมัลชันที่มีผิวสัมผัสหลายชั้นเพื่อเอ็นแคปซูเลทสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, อุทัย กลิ่นเกษร, นายณัฐพงษ์ ปรีชาพันธ์
2544 การใช้แป้งข้าวทดแทนแป้งสาลีในอาหารกุ้ง, ปริศนา สุวรรณาภรณ์
2560 การทำให้รำข้าวคงตัวและการสกัดน้ำมันรำข้าวบีบเย็นที่มีออริซานอลสูงโดยการให้ความร้อยแบบโอห์มมิค, ปิติยา กมลพัฒนะ, ปริศนา สุวรรณาภรณ์, อรอนงค์ นัยวิกุล
2560 เทคโนโลยีทางเลือกใหม่สำหรับการวิเคราะห์ดัชนีชี้คุณภาพอ้อยแบบรวดเร็ว, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
2559 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบรดสติ๊กปราศจากกลูเตนโดยใช้เอนไซม์แทรนส์กลูทามิเนส, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, Miss Molika Yin
2559 คุณสมบัติของข้าวหลังจากผ่านการให้ความร้อนโดยคลื่นวิทยุเพื่อทำลายแมลง, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
2559 การวิเคราะห์สารเอสโตรเจนในมะพร้าว, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2559 การจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ด้านโภชนาการ โภชนเภสัช ลักษณะเนื้อสัมผัส และศึกษาผลของการหุงสุกต่อคุณค่าทางโภชนาการและสารโภชนเภสัชของข้าวพันธุ์ที่นิยมปลูกและข้าวพันธุ์พื้นเมือง ปี 2559, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
2560 การพัฒนาสูตรและการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของวัสดุผสมฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซ, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, อำพร เสน่ห์, อภิชญา ลีลาวณิชกุล, นัฏพร ขนุนก้อน
2560 การพัฒนากระบวนการผลิตกล้วยน้ำว้าบดและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงอุตสาหกรรม, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, หทัยรัตน์ ริมคีรี, วิษฐิดา จันทราพรชัย, วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี, ดร.สุธีรา วัฒนกุล
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกและไส้อั่วโดยใช้วุ้นเส้นตกเกรดที่เป็นของเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตวุ้นเส้น, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, ดร.สุธีรา วัฒนกุล, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2560 การแปรรูปดักแด้ไหมอีรี่, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, นายชวธีร์ ศรีแก้ว
2560 ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูป, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, นายภัทรศกุณ ภูคัสมาส
2560 การแปรรูปแก้วมังกรหวานน้อย, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, นส. พรพิมล
2560 การคัดกรองความพร้อมผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกับสารสนเทศของประเทศ, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล, สิรี ชัยเสรี, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศ.นายแพทย์ยง ภู้วรวรรณ, รศ.ยืน ภู่วรวรรณ, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ, ศุภิสรา เกียรติสันติสุข, ทิสยา ทิศเสถียร, น.ส.นลินา พิศาลบุตร, จุฑา พิชิตลำเค็ญ, นราภรณ์ เภาประเสริฐ, นภาพร เปี่ยมสง่า, รัตติกรณ์ จงวิศาล, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, มาลี สกุลนิยมพร
2560 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร, ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
2560 การทดสอบเครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยอัลตราโซนิกส์มาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ จำนวน 3 รูปแบบ, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
2560 น้ำดื่มกลิ่นรสผลไม้, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พ้าสต้าจากแป้งข้าวเสริมคุณค่าโภชนาการ, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2560 การพัฒนาเครื่องทำแห้งแบบ Jet impingement สำหรับการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการเพือใช้ประโยชน์เครื่องระดับอุตสาหกรรมในการแปรรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
2560 เส้นโซบะชาใบหม่อนปราศจากกลูเตนจากข้าว, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
2560 ยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแช่เยือกแข็งด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2560 พัฒนากระบวนการเพื่อเพิ่มความปลอดภัย มะพร้าวน้ำหอมสดแช่เยือกแข็งด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2560 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์บะหมี่จากแป้งข้าว, มาศอุบล ทองงาม, น้ำฝน ลำดับวงศ์, นางสาวศรสวรรค์ ชมเชย
2560 การพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เส้นจากข้าวไทยสู่เชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรม, น้ำฝน ลำดับวงศ์, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2560 การปรับปรุงกระบวนการผลิตกล้วยน้ำว้าบด, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมรสช็อคโกแลตจากกล้วยน้ำว้าบด, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
2561 การทดสอบประสิทธิภาพของประสิทธิภาพของเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยในอุตสาหกรรมน้ำตาล, ณัฐภรณ์ สินันตา, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
2560 การพัฒนาสมบัติฟิล์มวัสดุผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซ/พอลิบิวทิลีนอะติเพทโคเทเลทเพื่อการบรรจุผลิตผลสด (ระยะที่ 2), อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์
2560 การทำพองข้าวแต๋นด้วยไมโครเวฟ, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, Vattana Mom
2561 เปรียบเทียบการอบแห้งเครื่องแกงด้วยเตาอบลมร้อนและเตาอบไมโครเวฟสุญญากาศ, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, นส. ศศิธร ศิริทัพ
2561 การเลี้ยงและแปรรุปจิ้งหรีดขาวเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของมนุษย์, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, Mr. Michael Bawa
2560 การทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ำเชื่อมพรีไบโอติกเป็นสารเสริมอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมสุกรแม่พันธุ์, สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, ธีรวิทย์ เป่ยคำภา
2560 การทดสอบเครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยอัตราโซนิกส์มาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์, สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
2560 การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่อง Bio Turbo, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, วาณี ชนเห็นชอบ
2560 การศึกษาวิธีการแปรรูปกลีเซอรอลเป็นผลิตภัณฑ์ผงสำหรับใช้เสริมในอาหารสัตว์, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
2560 ยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแช่เยือกแข็งด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2560 การตรวจวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดเทอร์โมพลาสติกจากข้าวและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2560, อำพร เสน่ห์, ประกิต สุขใย, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์, ธนโชติ บุญวรโชติ
2560 การตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสารโภชนเภสัช (กลุ่มไฟโตสเตอรอลและแกมมา-ออริซานอล) ต่อการปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน และเมแทบอลิซึมของไขมันในเซลล์โมเดลของพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกและข้าวพันธุ์พื้นเมือง ปี 2560, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, กฤษกมล ณ จอม, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2561 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการความมั่นคงทางอาหาร, อรอนงค์ นัยวิกุล
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำนมข้าวออร์แกนิค, ปริศนา สุวรรณาภรณ์
2560 การจัดตั้งสายการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรีปราศจากกลูเทน และการถ่ายทอด กระบวนการผลิตเค้กกล้วยหอมปราศจากกลูเทนจากแป้งข้าว (Establishment of a production line for gluten-free bakery products and Technology transfer for manufacturing gluten-free banana cake from rice flour), พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รังนกกึ่งสำเร็จรูปโดยการทำแห้งด้วยกระบวนการแช่เยือกแข็งเพื่อขยายสู่ตลาดใหม่ (Development of instant bird nest and its package by freeze-drying for new market expansion), วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากเศษผักโขมที่ได้จากกระบวนการผลิตผักโขมแผ่น, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
2562 การทดสอบประสิทธิภาพของเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและดินที่ปนเปื้อนในอุตสาหกรรมน้ำตาล, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ศุมาพร เกษมสำราญ
2561 สาหร่ายไทยอบกรอบพร้อมทาน แคลอรีต่ำ ใยอาหารและโปรตีนสูง, สุวิมล เจริญสิทธิ์, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
2562 การพัฒนาอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีด้วยกระบวนการ High Pressure Processing (HPP), วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
2561 การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, เลอพงศ์ จารุพันธ์, ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์
2562 การพัฒนาฟิล์มรับประทานได้, อำพร เสน่ห์, รังรอง ยกส้าน, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2562 การพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์ของสตาร์ซข้าวธรรมชาติในผลิตภัณฑ์อาหาร, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2563 การออกแบบลักษณะเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวไทยโดยใช้โครงสร้างโมเลกุลขององค์ประกอบทางเคมีในข้าว, น้ำฝน ลำดับวงศ์, นางสุคนธ์ ท้วมมา, นางสาวเขมณัฏฐ์ พุกพูล, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, มาศอุบล ทองงาม, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
2563 อิทธิพลของโครงสร้างโมเลกุลสตาร์ซโปรตีนและไขมันต่อสมบัติวิทยากระแสของเจลแป้งข้าวผสม, น้ำฝน ลำดับวงศ์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, มาศอุบล ทองงาม
2563 ความสมารถในการย่อยของเจลแป้งข้าวไทยผสมในแบบจำลองอาหาร และการออกแบบแป้งข้าวผสมสำหรับอาหารเส้นและขนมอบให้ได้เนื้อสัมผัสที่ต้องการ, น้ำฝน ลำดับวงศ์, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, นางสุคนธ์ ท้วมมา, นางสาวเขมณัฏฐ์ พุกพูล
2563 การใช้เทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดในการตรวจติดตามพารามิเตอร์ที่สำคัญระหว่างกระบวนการผลิตเอทานอลจากผลพลอยได้อุตสาหกรรมน้ำตาล, นัฏพร ขนุนก้อน, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
2563 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ต้นทุนต่ำเพื่อสังคมเกษตร 4.0, วาณี ชนเห็นชอบ, วรรณี จิรภาคย์กุล, ศศิธร ตรงจิตภักดี, กุลนาถ ทองขาว, ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, เลอพงศ์ จารุพันธ์
2563 การพัฒนาอุปกรณ์/ระบบทำความเย็นและอุปกรณ์/ระบบดัดแปลงบรรยากาศเพื่อการขนส่งกระจายสินค้า, วาณี ชนเห็นชอบ, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, วาณี ชนเห็นชอบ, ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์
2562 การพัฒนาเคมีเทคโนโลยีเพื่อการผลิตข้าวยีสต์แดงคุณภาพสูงที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ปกรณ์ วรรธนะอมร, อุทัย กลิ่นเกษร, บุญส่ง คงคาทิพย์, บุษบา ยงสมิทธ์
2563 เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง, อนุวัตร แจ้งชัด, กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, น้ำฝน ลำดับวงศ์, พรธิภา องค์คุณารักษ์, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
2563 ทดสอบความเป็นไปได้ในการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมะพร้าวน้ำหอมผงที่มีโภชนเภสัชและกลิ่นรสเป็นที่ยอมรับ, วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, กฤษกมล ณ จอม
2563 กิจกรรมการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่แนวทางการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์, เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, พนิต เข็มทอง, สุจิตตา เรืองรัศมี, พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, ภุชงค์ อุทโยภาศ
2564 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญการคัดกับคุณภาพและความบริบูรณ์ผลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง, พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, ยุพิน อ่อนศิริ, สุนทรี สุวรรณสิชณน์, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วรรณี จิรภาคย์กุล
2564 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถ่ายเทสาร BPA และประสิทธิภาพการใช้งานของแลกเกอร์ชนิด BPA-NI และการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานสากลสำหรับการทดสอบการถ่ายเทสาร BPA ในกระป๋องบรรจุอาหาร, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์, ไชยา ประสิทธิชัย, วิไล ศิริวัชรไพบูลย์, ครองขวัญ อัครชนียากร, กรรณิกา เจียมจำนรรจา, อุทัย กลิ่นเกษร, ศศิธร ตรงจิตภักดี, พิศมัย ศรีชาเยช
2564 การพัฒนานวัตกรรมระบบความเย็นต้นแบบเชิงพาณิชย์ของพลังงานเหลือทิ้งจาก LNG เพื่อการเก็บรักษาและแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรสู่อาหารไทยคุณภาพสูงระดับพรีเมี่ยม, ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, พรธิภา องค์คุณารักษ์
2564 การผลิตสารโภชนเภสัชที่มีสมบัติปรับสมดุลภูมิคุ้มกันจากเปลือกถั่วเขียว, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผศ.พรพจน์ เปรมโยธิน, อุทัย กลิ่นเกษร, สุวิมล เจริญสิทธิ์, วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, เมธี สายศรีหยุด
2564 การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อพัฒนาความมั่นคงของน้ำมันปาล์มตลอดห่วงโซ่การผลิต, กนิฐพร วังใน, อุทัย กลิ่นเกษร, กฤษกมล ณ จอม, รยากร นกแก้ว, วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผศ.ดร.กาญจนา อุไรสินธว์, น.ส.กรรณิการ์ แก้วกิ้ม
2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารให้กลิ่นรสของวัตถุดิบทางการเกษตรไทยจากกัญชา และใบมะกรูด, อุศมา สุนทรนฤรังษี, หทัยรัตน์ ริมคีรี, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, วรรณี จิรภาคย์กุล, นางปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล, นายอนุวัต เชื้อเย็น
2564 การผลิตและประยุกต์ใช้ไคโตซานจากเห็ดเพื่อเป็นวัตถุกันเสียจากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์อาหาร, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พรพิมล จันทร์ฉาย, อันธิกา บุญแดง, จิราภรณ์ มีลักษณะ
2564 การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะนาวไทยเพื่อเป็นสารให้กลิ่นรส, สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, เยาวภา หล่อเจริญผล, อุทัย กลิ่นเกษร, อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ประภัสสร รักถาวร
2565 ระบบบรรจุและบรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับขนส่งและกระจายผลิตผลเกษตรมูลค่าสูงในโซ่ความเย็นระดับภูมิภาคและนานาชาติ, เลอพงศ์ จารุพันธ์, อุรุชยา สนแจ้ง, ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, นายณกร คงสายสินธุ์, ผศ.ดร.เสาวภา ไชยวงศ์
2565 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตและการนำส่งสารชีวโมเลกุลเชิงหน้าที่ ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2), อุทัย กลิ่นเกษร
2564 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตและการนำส่งสารชีวโมเลกุลเชิงหน้าที่ ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่1), อุทัย กลิ่นเกษร
2566 การผลิตส่วนผสมอาหารพอลิแซ็กคาไรด์มูลค่าเพิ่มระดับนำร่องจากผลผลิตร่วมจากอุตสาหกรรมแปรรูปถั่วเขียวกะเทาะเปลือก, น้ำฝน ลำดับวงศ์, วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร, สุวิมล เจริญสิทธิ์, มาศอุบล ทองงาม, วรรธินี เกตุคง, เมธาวี เพียรภักดี
2566 การผลิตและประยุกต์ใช้ไคโตซานจากเห็ดเพื่อเป็นวัตถุกันเสียจากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 2, จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, พรพิมล จันทร์ฉาย, อันธิกา บุญแดง, จิราภรณ์ มีลักษณะ
2566 สารทดแทนไขมันจากข้าวที่เป็นฉลากสะอาด, น้ำฝน ลำดับวงศ์
2566 การประเมินผลผลิตและคุณภาพการบริโภคสายพันธุ์ถั่วลิสง และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อใช้เพาะปลูกในภาคกลางของประเทศไทยสำหรับผลิตถั่วลิสงฝักสด, ปาริชาติ พรมโชติ, เจตษฎา อุตรพันธ์, สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ประกาย ราชณุวงษ์, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช