ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
PIRUN : Product Innovation Research Unit
PIR
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

PIRUN : Product Innovation Research Unit

PIR

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี

Email: fagipsd@ku.ac.th

Phone Number: 02-5625004 ต่อ 5271

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.อนุวัตร แจ้งชัด

Email: fagiavj@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5016

รศ.หทัยรัตน์ ริมคีรี

Email: fagihru@ku.ac.th

Phone Number: 0-25625015

รศ.กมลวรรณ แจ้งชัด

Email: fagikwj@ku.ac.th

Phone Number: 0-25625007

ผศ.เทพกัญญา หาญศีลวัต

Email: fagityh@ku.ac.th

Phone Number: 025625004

รศ.ทานตะวัน พิรักษ์

Email: fagitwk@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5009

รศ.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช

Email: fagippr@ku.ac.th

Phone Number: 025625004