ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
PIRUN : Product Innovation Research Unit
PIR
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2566
จำนวนรางวัล : 2 International Conference 2565
จำนวนรางวัล : 2 International Conference 2564
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2563
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 3 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 7 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 2 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 6 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2552
จำนวนรางวัล : 3 International Conference 2551
จำนวนรางวัล : 5 International Conference 2550
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2566
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2565
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2564
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2563
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2552
จำนวนรางวัล : 3 National Conference 2551
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2550
จำนวนรางวัล : 0

Honor Award

Year
Honor Award
10
2559 กมลวรรณ แจ้งชัด, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง 1.Physico-functional and antioxidant properties of purple-flesh sweet potato flours as affected by extrusion and drum-drying treatments มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 1 ค่า Pi รวม = 2.5
2559 อนุวัตร แจ้งชัด, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง 1.Effect of Beeswax Coating with Cinnamon Oil on Quality of Sweet Peppers มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 0.1 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0 ค่า Pi รวม = 0.6
2556 กมลวรรณ แจ้งชัด, รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2555
2554 พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, อาจารย์ผู้มีผลการสอนดีเด่น, ผลการสอนดีเด่นโดยการคัดเลือกจากนิสิต
2553 พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้นำชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผลิตภัณฑ์ซุปก้อนหอมหัวใหญ่ ซึ่งได้รางวัลชนะเลิศ การประกวด Food Innovation contest 2009
2553 พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, อาจารย์ดีเด่น ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
2552 กมลวรรณ แจ้งชัด, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน
2552 กมลวรรณ แจ้งชัด, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2 จำนวน 1 ผลงาน
2552 อนุวัตร แจ้งชัด, เมธีส่งเสริมนวัตนกรรมประจำปี 2552, KU WAX
2551 กมลวรรณ แจ้งชัด, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550, มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (ISI) จำนวน 1 ผลงาน

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
27
2566 หทัยรัตน์ ริมคีรี, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, อุศมา สุนทรนฤรังษี, นางสาวณภัทร ริมคีรี, นางสาวตะวัน ตันติวิท, นายสรยุทธ์ เกิดลาภี, นางสาวพิมพ์อักษร รถเชษฐา, นางสาวรัตนวรินทร์ วิบูลย์ไพบูลย์, รางวัลชนะเลิศ, Pepperra: Plant based functional ice cream with yeast protein and bell pepper จากการประกวด ASEAN-ASSET FIN-TU 2023 Product Development Competition, 14 พฤศจิกายน 2566
2565 หทัยรัตน์ ริมคีรี, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, อุศมา สุนทรนฤรังษี, นางสาวณภัทร ริมคีรี, นางสาวโชติมา ปรารมภ์, นางสาวเพียงพิณ พรเฉลิมพงศ์, นางสาวจุฑาสรณ์ เมฆขยาย, นายรวิช ปิยะวรรณะกูล, นายก่อเกียรติ พิลาภ, รางวัลชนะเลิศในหัวข้อ Street Food Innovation รุ่น Light Weight (ระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า)จากการประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารในโครงการ Food Innopolis Innovation Contest 2022, ผลิตภัณฑ์ ผัดไทยยากิ พร้อมรับประทาน, 9 ตุลาคม 2565
2560 นันทวัน เทอดไทย, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, นิสิต, รองชนะเลิศ KU-KCG AI Innovation Contest, โยเกิร์ตแมลง ทีมมาแรงแซงทางโค้ง, 14 มกราคม 2560
2560 นันทวัน เทอดไทย, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, นิสิต, รางวัลชมเชยการประกวดผลิตภัณฑฺ์, CapiZeed, 16 มิถุนายน 2560
2560 นันทวัน เทอดไทย, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, นิสิต, ออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม, ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ผลไม้รสเผ็ดเคลือบช็อคโกแลต, 16 มิถุนายน 2560
2559 หทัยรัตน์ ริมคีรี, นางสาวนิธิกานต์ พ่วงขวัญ, นางสาวกานติมา สังวรศีล, นายพงศ์พันธ์ุ เพียงพอ, นายธีระพงศ์ หาญพานิช, นางสาวนีระนุช หมายยอดกลาง, รางวัล Grand Prize โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 (KU-KCG Innovation AI Contest 2015) โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทเคซีจี คอร์ปอเรชัน จำกัด, ไข่ออนเซ็นในน้ำซุปปลาแพนกาเซียสดอร์รี่, 23 มกราคม 2559
2558 พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ระดับนิสิต จากงานกีฬาเปิดกระป๋อง ปี 2557, ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแป้งกล้วย, 30 มกราคม 2558
2558 พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, น.ส.ณัชชา สุวรรณอัศวงาม, น.ส.ศศิกานต์ ประสพโภคากร, นายจิรัฐ จิรสกุลสุข, นายวริศ ศักดารณรงค์, น.ส.รัฐวรรณ ตันพัฒนรัตน์, น.ส.วธูสิริ เฉลียวชมบุญ, รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตภัณฑ์ระดับนิสิตนักศึกษา, Banana stick, 10 มกราคม 2558
2558 ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, นายชวัล รุ่งวิชานิวัฒน์, น.ส.ศรีประภา ศรีสำราญ, น.ส. หทัยภัทร กิตติภูมิ, น.ส.รัตนาภรณ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, นายภาสกร น้อยอ่าง, รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 , วาฟเฟิลอบกรอบสอดไส้เมี่ยงคำ, 23 มกราคม 2558
2558 หทัยรัตน์ ริมคีรี, เดือนเต็ม ทิมายงค์, นายธนัช แดนเพชรพลอย, นางสาวจันทนิภา สุวีโร, Bronze Medal Award in 2015 Taipei International Invention Show & Technomart Contest, Kanom-Tan: Prolonged Shelf Life and Microwavable Traditional Thai Snack Proudct form Ripe Palmyra Fruit Pulp, 2 ตุลาคม 2558
2558 นันทวัน เทอดไทย, ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, นางสาวจุฑาทิพย์ ปรปุณณะ , นายชลภัทร์ เรืองวรวัฒน์, นายชนนท์ รัตนจีนะ, นางสาวธีรวรา ลีทอง, นางสาวเปมิกา วรนุช, นางสาววชรกมล พักกระโทก , รางวัลชมเชย ในการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2558, ผลิตภัณฑ์ทาร์ตข้าวซอย "สุดซอย", 23 มกราคม 2558
2558 พัลลภา วุฒิภาพรกุล, หทัยรัตน์ ริมคีรี, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, สุพนิดา วินิจฉัย, ผลงานระดับชมเชย, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกลอสที่มีส่วนผสมของนีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่, 3 กุมภาพันธ์ 2558
2557 ชนิต ชนะปาลพันธ์, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, อนุวัตร แจ้งชัด, สุมิตรา บุญบำรุง, รางวัลนวัตกรรมระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556, วัสดุป้องกันกลิ่นทุเรียน, 28 มกราคม 2557
2556 Sawittra Bai-Ngew, นันทวัน เทอดไทย, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554(รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ), Characterization of microwave vacuum-dried durian chips, 26 กุมภาพันธ์ 2556
2555 พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, อนุวัตร แจ้งชัด, หทัยรัตน์ ริมคีรี, กมลวรรณ แจ้งชัด, รางวัลชมเชย, น้ำพริกกะปิก้อน, 12 สิงหาคม 2555
2555 กมลวรรณ แจ้งชัด, นวัตกรรมข้าวไทยเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2555(รางวัลที่ 3), สังขยาแผ่นจากแป้งข้าวกล้องงอก, 5 ตุลาคม 2555
2555 สวิตรา ใบงิ้ว, นันทวัน เทอดไทย, พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผลงานวิจัยระดับชมเชย, ผลของการเตรียมวัตถุดิบก่อนการอบแห้งแบบไมโครเวฟสุญญากาศต่อคุณภาพของทุเรียนแผ่น, 31 มกราคม 2555
2554 เทพกัญญา หาญศีลวัต, นางสาวกนกพร บุญคุ้ม, นายธนาธร ธรรมฐิตินันท์, นางสาวทักษพร รติสุรกานต์, นางสาวพรปรียา สุพรรณกูล, นางสาวสุดารัตน์ ชุณห์ปรานเลิศ, นางสาวลดาวัลย์ ฮิมสุ่น, รางวัลนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร, , 17 มิถุนายน 2554
2553 กมลวรรณ แจ้งชัด, นางสาวดวงกมล ฉายะศิริพันธ์ , ปรินดา ยุทธหัตชัยชาญ , นางสาวพรรัชต์ เถี่ยนมิตรภาพ , นางสาวมรกต เรือนแก้ว , นางสาวอุบลรัตน์ ลี้กำจร , รางวัลชนะเลิศจากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารในหัวข้อ “Globalize Thai Food to Creative Economy” , Tart-Tai, 18 มิถุนายน 2553
2552 ศิริภัทร์ จันทร์อร่าม, กมลวรรณ แจ้งชัด, อนุวัตร แจ้งชัด, รางวัลชมเชย สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 46 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อิทธิพลของส่วนผสมต่อคุณภาพอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากธัญชาติและผักผลไม้ผสม, 17 มีนาคม 2552
2552 พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, อาจารีย์ เอี่ยมพงษ์ไพทูรย์, Food Innovation Contest 2009, ซุปก้อนหอมหัวใหญ่, 19 มิถุนายน 2552
2551 กมลวรรณ แจ้งชัด, นวัตกรรมข้าวไทยเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2551 (รางวัลที่ 3), กระทงกรอบนนทรี, 5 ตุลาคม 2551
2551 อนุวัตร แจ้งชัด, ชุติมา ภูมิวณิชชา, รางวัลชมเชย รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแผ่น, 30 เมษายน 2551
2551 อนุวัตร แจ้งชัด, รางวัลชมเชย รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 ประเภทอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, KU Wax, 30 เมษายน 2551
2551 อนุวัตร แจ้งชัด, รางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 , KU Wax, 29 เมษายน 2551
2551 นางสาวปาริสุทธิ์ สงทิพย์, กมลวรรณ แจ้งชัด, ไพศาล วุฒิจำนงค์, รางวัลชมเชยสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 45, การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของสารให้ความหวานในการผลิตอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากข้าวกล้องและสมุนไพร, 29 มกราคม 2551
2550 กมลวรรณ แจ้งชัด, นวัตกรรมข้าวไทยเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2550 รางวัลชมเชย, ขนมเบื้องนนทรี, 5 ตุลาคม 2550