ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน
CEOP
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน

CEOP

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.วิทยา ปั้นสุวรรณ

Email: fscivit@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8599

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์

Email: fscipdv@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5555

ผศ.ศุภกิจ อาชีวะวานิช

Email: fsciska@ku.ac.th

Phone Number: 025625555 ต่อ 2201

สุรีรัตน์ นามวงศ์

 

 

ณัฏฐา พิมพ์เงิน

 

 

ภีร์ฌณัฐ ดวงดี

 

 

รัชชนันท์ ฐิตญาณพงศ์

 

 

วุฒิพงศ์ อมรชัยยาพิทักษ์

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

พรเทพ ดวงแข

 

 

ไพโรจน์ ภู่ต้อง