ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน
CEOP
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2562
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2552
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2562
จำนวนรางวัล : 1 National Conference 2561
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2560
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2555
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2554
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2553
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2552
จำนวนรางวัล : 0

Honor Award

Year
Honor Award
3
2562 พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รางวัลประเภทที่ 2 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ Journal Ranking: JCR Q1 ที่มีค่า SJR เท่ากับหรือ มากกว่า 2.0 หรืออยู่ใน Nature Index
2559 วิทยา ปั้นสุวรรณ, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557, มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 2 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.5 (Pi ปี 2555) 0.5 ค่า Pi รวม = 3
2559 พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 , ผลงานวิจัยตีพิมพ์ เรื่อง 1.Preparation of Iron Catalysts Generated From Fe-Coagulated SludgeProduced by Ferric Chloride Coagulation of Wastewater มีปริมาณผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Pi) 0.25 ค่าความต่อเนื่อง (Pi ปี 2556) 0.225(Pi ปี 2555) 0.5 ค่า Pi รวม = 0.975

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
1
2552 แสงเดือน ดวงดาว, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต, ภาคโปสเตอร์ดีเด่น , LaCoO3 Perovskite for the Fabrication of CO Sensor, 3 กุมภาพันธ์ 2552