โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน
CEOP
Show

Chart

จำนวนโครงการภายในและภายนอก มก. แยกตามปี

โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายนอก 2542
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 2 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 8 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 10 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 3 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 4 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 5 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 1 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 6 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0 โครงการภายใน 2542
จำนวนโครงการ : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโครงการกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหน่วย

โครงการภายนอก 2563
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2562
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2561
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2560
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2559
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2558
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2557
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2556
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2555
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2554
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2553
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2552
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2551
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2550
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2549
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายนอก 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2547
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2545
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายนอก 2544
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2543
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายนอก 2542
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2563
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2562
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2561
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2560
จำนวนโครงการ : 2
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2559
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2558
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2557
จำนวนโครงการ : 8
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2556
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2555
จำนวนโครงการ : 10
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2554
จำนวนโครงการ : 3
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2553
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2552
จำนวนโครงการ : 4
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 3 โครงการภายใน 2551
จำนวนโครงการ : 5
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 2 โครงการภายใน 2550
จำนวนโครงการ : 1
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2549
จำนวนโครงการ : 6
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 1 โครงการภายใน 2548
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2547
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2546
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2545
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2544
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2543
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0 โครงการภายใน 2542
จำนวนโครงการ : 0
จำนวนสมาชิกในหน่วยที่มีส่วนร่วม : 0

Internal Project

Year
Internal Project
61
2549 การศึกษาความเป็นพิษและการลดพิษของเมล็ดและน้ำมันสบู่ดำโดยใช้ความร้อนและสารเคมี, วิทยา ปั้นสุวรรณ
2549 เทคโนโลยีสะอาดในการสกัดวิตามินอีจากสบู่ดำ, บงกชรัตน์ ปิติยนต์, วิทยา ปั้นสุวรรณ, สมบัติ ชิณะวงศ์, ปิยาภรณ์ สมสมัคร
2549 การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีคุณสมบัติทำให้เกิดฟองจากกากสบู่ดำเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตอิฐมวลเบา, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วิทยา ปั้นสุวรรณ, นายชิดชัย ปัญญาสวรรค์
2549 เปรียบเทียบประสิทธิผลในห้องปฏิบัติการของสมุนไพรไทยต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus flavus ที่ก่อสารพิษอะฟลาท็อกซิน, กมลชัย ตรงวานิชนาม, ปารียา อุดมกุศลศรี, วิทยา ปั้นสุวรรณ, รศ. อารินี ชัชวาลชลธีระ
2549 เอทานอลและไซโลสจากต้นปาล์มน้ำมันโดยการระเบิดด้วยไอน้ำ, วิทยา ปั้นสุวรรณ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, สาวิตรี จันทรานุรักษ์
2549 การผลิตและใช้เทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อจัดการและเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ปริศนา สิริอาชา, วิเชียร กิจปรีชาวนิช, สุรางค์ สุธิราวุธ, วิทยา ปั้นสุวรรณ, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, นางชวริฏฐ์ สิทธิดิลกรัตน์, นางสาววราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, นางสุกรี ลิ่มหุ่น, บุญเกิด แยมเขตกรณ์
2550 การระเบิดด้วยไอน้ำสองขั้นตอนของชานอ้อยเพื่อการผลิตเอทานอล, วิทยา ปั้นสุวรรณ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์
2551 การศึกษาและทดสอบเบื้องต้นสำหรับการใช้เชื้อเพลิงผสมน้ำมันสบู่ดำกับน้ำมันเบนซินในเครื่องยนต์แก๊สโซลีน, วิทยา ปั้นสุวรรณ
2551 การผลิตไซลิทอลจากสารละลายที่ได้จากการระเบิดหญ้าแฝกด้วยไอน้ำ, สาวิตรี จันทรานุรักษ์, วิทยา ปั้นสุวรรณ
2551 ศักยภาพของมันสำปะหลังเมื่อได้รับแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางกิจกรรมการสังเคราะห์แสง การสร้างผลผลิตและสารสีเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม, วัลลภ อารีรบ, วิทยา ปั้นสุวรรณ, คณพล จุฑามณี
2551 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์, วิทยา ปั้นสุวรรณ
2551 การเตรียมแก๊สสังเคราะห์จากปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบพาเชียลของมีเทนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพอรอฟสไกท์ LaCoO3, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, อรรถธีรา วรยิ่งยง
2552 การเตรียมแก๊สสังเคราะห์จากปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบพาเชียลของมีเทนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพอรอฟสไกท์ LaCoO3, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, อรรถธีรา วรยิ่งยง
2552 การแช่กรดและการระเบิดด้วยไอน้ำของทางใบปาล์มน้ำมันเพื่อการผลิตเอทานอล, วิทยา ปั้นสุวรรณ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, นิสิตปริญญาโท
2552 ผลของแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ Ribulose -1, 5-bisphosphate carboxylase ปริมาณแทนนินในใบสบู่ดำ และคาร์โรทีนอยด์ในน้ำมันไบโอดีเซลจากผลสบู่ดำ, วัลลภ อารีรบ, คณพล จุฑามณี, วิทยา ปั้นสุวรรณ, ศ.ดร. ชำนาญ ฉัตรแก้ว, ดร. สุดชาย กำเนิดมณี
2552 การผลิตไฮดรอกซีอะปาไทต์ที่มีรูพรุนสูงโดยวิธีโซล-เจล บน PMMA monolite และการประยุกต์ใช้, ศุภกิจ อาชีวะวานิช, สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์
2553 เคยู-ไบโอดีเซล, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, วัฒนา เสถียรสวัสดิ์, อมรรัตน์ พรหมบุญ, บงกชรัตน์ ปิติยนต์, ชุติ ม่วงประเสริฐ, สุทธิพร เนียมหอม, สุพนิดา วินิจฉัย, บัญชา ชิณศรี, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, สาริมา สุนทรารชุน, รมณีย์ เจริญทรัพย์, ทรงกลด จารุสมบัติ, นงณพชร คุณากร, สาวิตรี จันทรานุรักษ์, สุนันทา รัตนาโภ, ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, พูนพิภพ เกษมทรัพย์, อรอุมา เพียซ้าย, สาวิตรี จันทรานุรักษ์, อิศราฐ์ เชาระกำ, สมชาย สุขะกูล, อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, กานดิส สุดสาคร, ลิลลี่ กาวีต๊ะ, พรพรรณ สิระมนต์, นุษรา สินบัวทอง, วันวิสา สุดประเสริฐ, วิทยา ปั้นสุวรรณ, ณกัญภัทร จินดา, เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, สุปราณี งามประสิทธิ์, อิศราฐ์ เชาระกำ, ผศ. สนั่น ขำเลิศ, คุณสุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์, คุณทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล
2553 ผลของแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ Ribulose -1, 5-bisphosphate carboxylase ปริมาณแทนนินในใบสบู่ดำ และคาร์โรทีนอยด์ในน้ำมันไบโอดีเซลจากผลสบู่ดำ, วัลลภ อารีรบ, คณพล จุฑามณี, วิทยา ปั้นสุวรรณ, ศ.ดร. ชำนาญ ฉัตรแก้ว, ดร. สุดชาย กำเนิดมณี
2553 การผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลจากการระเบิดด้วยไอน้ำของทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน, วิทยา ปั้นสุวรรณ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วิรัญญา แก้ววัฒนะ
2553 การเตรียมเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากปฏิกิริยาฟิชเชอร์-โทรปช์ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ที่เติมตัวกระตุ้นบนตัวรองรับซิลิกา, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, อรรถธีรา วรยิ่งยง, พัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข
2554 การเตรียมเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากปฏิกิริยาฟิชเชอร์-โทรปช์ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ที่เติมตัวกระตุ้นบนตัวรองรับซิลิกา, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, อรรถธีรา วรยิ่งยง, พัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข
2554 การพัฒนาการเผาพลอยภายใต้สภาวะบรรยากาศแบบรีดักชันโดยใช้เตาไฟฟ้า, ศุภกิจ อาชีวะวานิช
2554 การผลิตไบโอดีเซลจากไขมันในน้ำเสียของโรงงานผลิตกะทิ, วิทยา ปั้นสุวรรณ
2555 เคยู-ไบโอดีเซล, เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, วัฒนา เสถียรสวัสดิ์, อมรรัตน์ พรหมบุญ, บงกชรัตน์ ปิติยนต์, ชุติ ม่วงประเสริฐ, สุทธิพร เนียมหอม, สุพนิดา วินิจฉัย, บัญชา ชิณศรี, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, สาริมา สุนทรารชุน, รมณีย์ เจริญทรัพย์, ทรงกลด จารุสมบัติ, นงณพชร คุณากร, สาวิตรี จันทรานุรักษ์, สุนันทา รัตนาโภ, ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, พูนพิภพ เกษมทรัพย์, อรอุมา เพียซ้าย, สาวิตรี จันทรานุรักษ์, อิศราฐ์ เชาระกำ, สมชาย สุขะกูล, อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, กานดิส สุดสาคร, ลิลลี่ กาวีต๊ะ, พรพรรณ สิระมนต์, นุษรา สินบัวทอง, วันวิสา สุดประเสริฐ, วิทยา ปั้นสุวรรณ, ณกัญภัทร จินดา, เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, สุปราณี งามประสิทธิ์, อิศราฐ์ เชาระกำ, วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผศ. สนั่น ขำเลิศ, คุณสุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์, คุณทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล
2555 การตรวจสอบสารฟอร์โบล เอสเทอร์ที่เกิดจากเผาไหม้ในเครื่องยนต์ดีเซลโดยใช้น้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิง, รยากร นกแก้ว, วิทยา ปั้นสุวรรณ, ศิริพงษ์ เทศนา
2555 การพัฒนาการเผาพลอยภายใต้สภาวะบรรยากาศแบบรีดักชันโดยใช้เตาไฟฟ้า, ศุภกิจ อาชีวะวานิช
2555 การใช้กลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันเพื่อใช้เป็นซับสเทรตสำหรับจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการสะสมไขมัน, พรพรรณ สิระมนต์, ธนภูมิ มณีบุญ, วิทยา ปั้นสุวรรณ, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต
2555 การผลิตไบโอดีเซลชุมชนแบบยั่งยืนจากน้ำมันปาล์มดิบโดยใช้เครื่องต้นแบบ KUB-200, วิทยา ปั้นสุวรรณ, รยากร นกแก้ว, พรพรรณ สิระมนต์, สุจิณณา กรรณสูต
2555 การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบโดยผ่านกระบวนการเร่งปฏิกิริยา 2 ขั้นตอน , วิทยา ปั้นสุวรรณ, รยากร นกแก้ว, นายภาณุ ส้มเกลี้ยง, นักศึกษาระดับปริญญาโท
2555 การสังเคราะห์กลีเซอรอลคาร์บอเนตจากกลีเซอรอลดิบผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลของน้ำมันปาล์ม, พรพรรณ สิระมนต์, วิทยา ปั้นสุวรรณ, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์
2555 การพัฒนาคุณภาพน้ำมันหล่อลื่นจากน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์ม, รยากร นกแก้ว, วิทยา ปั้นสุวรรณ, นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2555 การวิจัยพัฒนาพลังงานทางเลือก: เชื้อเพลิงสังเคราะห์, อรรถธีรา วรยิ่งยง, มาริสา อรัญชัยยะ, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, พัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข, สุธาสินี กิตยาการ, อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ดร.ยิ่งยศ ภู่อาภรณ์
2555 เชื้อเพลิงสังเคราะห์จากปฏิกิริยาการสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์: ศึกษาปฏิกิริยาการสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์ แบบ in situ ด้วยเทคนิค X-ray Absorption Spectroscopy, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, สุธาสินี กิตยาการ, พัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข, ดร.ยิ่งยศ ภู่อาภรณ์
2556 การวิจัยพัฒนาพลังงานทางเลือก: เชื้อเพลิงสังเคราะห์, อรรถธีรา วรยิ่งยง, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, พัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข, สุธาสินี กิตยาการ, อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ดร.ยิ่งยศ ภู่อาภรณ์
2556 เชื้อเพลิงสังเคราะห์จากปฏิกิริยาการสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์: ศึกษาปฏิกิริยาการสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์ แบบ in situ ด้วยเทคนิค X-ray Absorption Spectroscopy, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, พัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข, สุธาสินี กิตยาการ, ดร. ยิ่งยศ ภู่อาภรณ์
2556 การสกัดแทนนินจากเปลือกไม้โกงกางวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตถ่าน เพื่อใช้เป็นสารย่อยสลายฟอร์มัลดีไฮด์ในแผ่นชิ้นไม้อัด, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, พรพรรณ สิระมนต์, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, วิทยา ปั้นสุวรรณ
2556 การเตรียมตัวรองรับ 3DOM SiO2 ที่มี Co โดยวิธีโซลเจล, ศุภกิจ อาชีวะวานิช
2557 การสกัดแทนนินจากเปลือกไม้โกงกางวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตถ่าน เพื่อใช้เป็นสารย่อยสลายฟอร์มัลดีไฮด์ในแผ่นชิ้นไม้อัด, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, พรพรรณ สิระมนต์, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, วิทยา ปั้นสุวรรณ
2557 การเตรียมตัวรองรับ 3DOM SiO2 ที่มี Co โดยวิธีโซลเจล, ศุภกิจ อาชีวะวานิช
2557 กระบวนการหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มรีไฟน์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งเพื่อให้เกิดกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, วิทยา ปั้นสุวรรณ, รยากร นกแก้ว
2557 การสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบนาโนของอนุภาคโลหะบนกราฟีนสำหรับการประยุกต์ใช้เซลล์เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์, สิรี ตั้งบุญสุข, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์
2557 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์เพื่อเพิ่มค่าการเลือกผลิตภัณฑ์ช่วงน้ำมันเบนซิน ในปฏิกิริยาการสังเคราะห์แบบฟิชเชอร์-โทรปช์, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, พัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข
2557 การสังเคราะห์และการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของวัสดุแม่เหล็ก เหล็กไฮดรอกซีอะปาไทด์ที่มีโครงสร้างเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM FeHAp), ศุภกิจ อาชีวะวานิช
2557 การศึกษาศักยภาพมะรุม เพื่อเป็นพืชทางการค้าของประเทศไทย, วิทยา ปั้นสุวรรณ, สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ
2557 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเมล็ดและน้ำมันมะรุมในการคัดเลือกพันธุ์สำหรับการเพาะปลูกเป็นการค้า, วิทยา ปั้นสุวรรณ, รยากร นกแก้ว
2558 การสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบนาโนของอนุภาคโลหะบนกราฟีนสำหรับการประยุกต์ใช้เซลล์เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์, สิรี ตั้งบุญสุข, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, นางสาววินัดดา วงศ์วิริยะพันธ์
2558 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์เพื่อเพิ่มค่าการเลือกผลิตภัณฑ์ช่วงน้ำมันเบนซิน ในปฏิกิริยาการสังเคราะห์แบบฟิชเชอร์-โทรปช์, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, พัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข
2558 การสังเคราะห์และการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของวัสดุแม่เหล็ก เหล็กไฮดรอกซีอะปาไทด์ที่มีโครงสร้างเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM FeHAp), ศุภกิจ อาชีวะวานิช
2558 การตกแต่งผ้าพอลิเอสเทอร์ด้วย 3DOM ซิลิกาเพื่อให้มีสมบัติยับยั้งจุลินทรีย์, พจนารถ สุวรรณรุจิ, จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, ศุภกิจ อาชีวะวานิช
2558 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีรูพรุนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM TiO2) ในการตกแต่งเพื่อเพิ่มสมบัติพิเศษบนสิ่งทอประเภทผ้าพอลิเอสเตอร์, จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, พจนารถ สุวรรณรุจิ, ศุภกิจ อาชีวะวานิช, พรทิพย์ ธูปถมพงศ์
2558 การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีรูพรุนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM TiO2) ด้วยวิธีโซลเจลโดยใช้แม่แบบ PMMA, ศุภกิจ อาชีวะวานิช
2559 อิทธิพลของซีเรียมในเพอรอฟสไกต์ La1-xCexCoO3 (x = 0-0.2) ต่อการเร่งปฏิกิริยาสตรีมรีฟอร์มิ่งของเอทานอล, สุธาสินี กิตยาการ, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์
2559 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีรูพรุนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM TiO2) ในการตกแต่งเพื่อเพิ่มสมบัติพิเศษบนสิ่งทอประเภทผ้าพอลิเอสเตอร์, จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, พจนารถ สุวรรณรุจิ, ศุภกิจ อาชีวะวานิช, พรทิพย์ ธูปถมพงศ์
2559 การสังเคราะห์ Ag/3DOM TiO2 ที่มีรูพรุนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM TiO2) ด้วยวิธีโซลเจลโดยใช้แม่แบบ PMMA, ศุภกิจ อาชีวะวานิช
2559 การเพิ่มค่าการเลือกเกิดเมทานอลในเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากปฏิกิริยาการสังเคราะห์แบบฟิชเชอร์-โทรปช์ดัวยตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดง, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, พัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข
2560 การเพิ่มค่าการเลือกเกิดเมทานอลในเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากปฏิกิริยาการสังเคราะห์แบบฟิชเชอร์-โทรปช์ดัวยตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดง, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, พัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข
2560 การเตรียมและการวิเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง CeO2-TiO2 สำหรับปฏิกิริยาแยกแก๊สจากน้ำ, สุธาสินี กิตยาการ, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รมิดา รัตนคาม
2561 การเตรียมและการวิเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง CeO2-TiO2 สำหรับปฏิกิริยาแยกแก๊สจากน้ำ, สุธาสินี กิตยาการ, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รมิดา รัตนคาม
2561 ตัวเร่งปฏิกิริยาแมงกานีสไดออกไซด์ที่เติมตัวกระตุ้นสำหรับขั้วแคโทดในเซลล์เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์ขนาดไมโคร, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, พัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข
2562 ตัวเร่งปฏิกิริยาแมงกานีสไดออกไซด์ที่เติมตัวกระตุ้นสำหรับขั้วแคโทดในเซลล์เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์ขนาดไมโคร, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, พัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข
2563 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากเห็ดกินได้ในการยับยั้งการติดเชื้อไวรัสเทียมฮิวแมนแพปพิลโลมาไวรัสไทป์ 16 (เอชพีวี 16) และในการยับยั้งเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งช่องปากที่ติดเชื้อเอชพีวี 16, จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย, ทิพยา เอกลักษณานันท์, แจ่มใส เพียรทอง, เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, วิทยา ปั้นสุวรรณ

External Project

Year
External Project
38
2547 การแยกองค์ประกอบเคมีของต้นปาล์มน้ำมันโดยวิธีระเบิดด้วยไอน้ำ, วิทยา ปั้นสุวรรณ, พิลาณี ไวถนอมสัตย์
2547 เฟอร์ฟูรอลและแอลฟา เซลลูโลสจากชานอ้อย, วิทยา ปั้นสุวรรณ
2549 การย่อยสลายด้วยไอน้ำเบื้องต้นของต้นปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตไซลิทอล, วิทยา ปั้นสุวรรณ
2542 การผลิตเยื่อแอลฟาเซลลูโลสสูงและไซโลสจากชานอ้อยและซังข้าวโพด, วิทยา ปั้นสุวรรณ, ปริศนา สิริอาชา, สุชาดา อุชชิน, บุญฤทธิ์ ชูประยูร
2549 โครงการศึกษาปฏิกิริยาออกซิเดทชั่นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์
2545 การบำบัดคราบน้ำมันปริมาณน้อยโดยใช้คอลลอยด์, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, ศิริพร ลาภเกียรติถาวร
2550 การผลิตเอธานอลจากต้นปาล์มน้ำมัน, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, วิทยา ปั้นสุวรรณ
2550 การผลิตเอทานอลจากเยื่อที่ได้จากการบำบัดเบื้องต้นด้วยการระเบิดด้วยไอน้ำของต้นปาล์มน้ำมัน, วิทยา ปั้นสุวรรณ, นายธีรยุทธ ขุนรอง
2551 การดูดซับสารพิษฟอร์โบล เอสเทอร์จากน้ำมันสบู่ดำโดยเบนโทไนต์ที่ทำงานเป็นครั้งและคอลัมน์, วิทยา ปั้นสุวรรณ, น.ส. รยากร นกแก้ว, น.ส. สินีนาฎ ชาวนา, นายกิติศักดิ์ เสพศิริสุข
2551 การศึกษาปฏิกิริยาพาเชียลออกซิเดชันของมีเทนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแลนทานัมโคบอลต์ออกไซด์ , พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, สัญญา ปรางค์ศรีอรุณ
2551 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบมันสำปะหลัง : แทนนิน, วัลลภ อารีรบ, วิทยา ปั้นสุวรรณ, สุดชาย กำเนิดมณี, จุฑาลักษณ์ วงศ์ชัยชนะ, ผุสดี อุปลา, ฤทัยรัตน์ น้อยคนดี
2552 การทดสอบกากสบู่ดำในรูปของปุ๋ยต่อผักชนิดต่างๆ , เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, วิทยา ปั้นสุวรรณ, รศ.ดร.อิสรา สุขสถาน
2551 การพัฒนาระบบไมโครฟลูอิดิคสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง, พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์
2552 การพัฒนาสารสกัดแทนนินจากใบมันสำปะหลัง เพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพืช, วัลลภ อารีรบ, วิทยา ปั้นสุวรรณ, ดร. สุดชาย กำเนิดมณี
2555 การพัฒนาโรงงานต้นแบบเพื่อสกัดสารแทนนินจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร, วัลลภ อารีรบ, ศรันยา คุณะดิลก(เผือกผ่อง), วิทยา ปั้นสุวรรณ, นายวรธรรม อุ่นจิตติชัย, นางสาวจุฑาลักษณ์ วงศ์ชัยชนะ, ดร. สุดชาย กำเนิดมณี
2554 การผลิตไบโอดีเซลจากไขมันในน้ำเสียของโรงงานผลิตกะทิ, วิทยา ปั้นสุวรรณ, กรณ์กณิศ แสงดี
2554 การสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้หยีน้ำเพื่อผลิตน้ำมันพืชและไบโอดีเซล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, สรัญญา วัชโรทัย, วิทยา ปั้นสุวรรณ, สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ
2554 การพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วด้วยปฏิกิริยาที่สภาวะเหนือจุดวิกฤติ, สุจิณณา กรรณสูต, ดร.ชนากานต์ อาษาสุจริต, สุดาพร สุขจินดา, วิทยา ปั้นสุวรรณ
2554 , สุจิณณา กรรณสูต, วิทยา ปั้นสุวรรณ, รยากร นกแก้ว, มัลลิกา ตะพานวงศ์
2554 กากไขมันโรงอาหารคณะวนศาสตร์สำหรับการผลิตไบโอดีเซลด้วยเครื่องผลิตไบโอดีเซล KUB-200, สุจิณณา กรรณสูต, วิทยา ปั้นสุวรรณ, รยากร นกแก้ว
2554 การพัฒนาสาหร่ายดูนาลิเอลล่าในการผลิตเบต้าแคโรทีนเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นิรันดร์ จันทวงศ์, จันทนา ไพรบูรณ์, วิทยา ปั้นสุวรรณ, ศานิต เก้าเอี้ยน
2554 การแยกและสกัดเบต้าแคโรทีนจากชีวมวลของเซลล์สาหร่ายดูนาลิเอลล่า, นิรันดร์ จันทวงศ์, วิทยา ปั้นสุวรรณ
2556 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันผสมสำหรับเด็ก, อุทัย กลิ่นเกษร, วิทยา ปั้นสุวรรณ
2556 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันหมูโดยใช้แคลเซียมออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็งที่เป็นเบส, สุจิณณา กรรณสูต, วิทยา ปั้นสุวรรณ, ดร.ชนากานต์ อาษาสุจริต , อันธิกา หุตะจูฑะ
2554 การพัฒนาโรงงานต้นแบบเพื่อสกัดสารแทนนินจากใบมันสำปะหลัง, วัลลภ อารีรบ, วิทยา ปั้นสุวรรณ
2556 การผลิตไบโอดีเซลชุมชนในระดับนำร่องจากไขมันและน้ำมันในบ่อน้ำเสียของโรงงานกะทิ, วิทยา ปั้นสุวรรณ
2556 การพัฒนาโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบขนาดชุมชนโดยไม่ใช้ไอน้ำ และการพัฒนาวิธีการหาเปอร์เซ็นต์น้ำมนในทะลายปาล์มสดอย่างรวดเร็ว, วิทยา ปั้นสุวรรณ, รยากร นกแก้ว
2556 การผลิตไบดอดีเซลจากหยีน้ำดดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็ง เพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, วิทยา ปั้นสุวรรณ
2557 การสังเคราะห์และการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของวัสดุแม่เหล็ก เหล็กไฮดรอกซีอะปาไทด์ที่มีโครงสร้างเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM FeHap), ศุภกิจ อาชีวะวานิช
2558 การสกัดเบต้าแคโรทีนบริสุทธิ์จากเซลล์สาหร่ายดูนาลิเอลล่าเพื่อผลิตเครื่องสำอาง, นิรันดร์ จันทวงศ์, วิทยา ปั้นสุวรรณ, รยากร นกแก้ว
2559 การวิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน และการยอมรับของเกษตรกรต่อสารสกัดแทนนินจากเปลือกต้นยูคาลิปตัส”, วัลลภ อารีรบ, วิทยา ปั้นสุวรรณ, กฤษณ์ วันอินทร์, จุฑามณี แสงสว่าง, นางสนมนต์ธญา คงพรม
2560 การผลิตเยื่อแอลฟาเซลลูโลสจากชานอ้อยเพื่อการพัฒนาเป็นเส้นใยเซลลูโลสประดิษฐ์, วิทยา ปั้นสุวรรณ, สุธีรา วิทยากาญจน์, นายสรรพสิทธิ์ วินทะไชย
2560 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบแบบหีบรวมของโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็ก เพื่อให้ได้น้ำมันปาล์มดิบเกรดเอโดยเทคนิคการอบช่อปาล์มด้วยไมโครเวฟตามด้วยการอบลมร้อน, วิทยา ปั้นสุวรรณ, นายไพโรจน์ ภู่ต้อง
2561 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมันอะโอคาโดสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศไทย, วิทยา ปั้นสุวรรณ, รยากร นกแก้ว
2561 การผลิตน้ำมันปาล์มดิบเกรดพรีเมี่ยม โดยเทคนิคการอบช่อปาล์มด้วยไมโครเวฟตามด้วยการอบด้วยลมร้อนแบบแก๊สซิไฟเออร์, วิทยา ปั้นสุวรรณ, ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ, รยากร นกแก้ว, นายประวัติ เต็มรัตน์, นายเฉลิมพงษ์ ปั้นทอง, นางสาวมัลลิการ์ ตะพานวงศ์
2562 การผลิตเครื่องมือตรวจจับมลพิษจากวัสดุที่มีหมู่ฟังก์ชันเฉพาะ, ศุภกิจ อาชีวะวานิช
2562 การสังเคราะห์วัสดุซิลิกาที่มีรูพรุนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM SiO2) และปรับปรุงหมู่ฟังชันก์พื้นผิวให้มีความว่องไวต่อการตรวจวัดสารประกอบหมู่ไนโตร, ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ
2563 การผลิตเครื่องมือตรวจจับมลพิษจากวัสดุที่มีหมู่ฟังก์ชันเฉพาะ (ปีที่ 2), ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่, สุธาสินี กิตยาการ