Search Result of "RDT"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การประเมินประสิทธิภาพชุดตรวจปัสสาวะแบบรวดเร็วเพื่อตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน (2021)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุลธิดา ยะสะกะ, อาจารย์, Imgดร.ชนิกา วรสิษฐ, Imgนายภัทรพล วงษ์ภูธร, Imgผศ.ดร.อัญชลี เตชะเสน, Imgรศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร, Imgศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนโครงการภายใต้แผนงานวิจัยพื้นฐานของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการย่อยทุน วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

Researcher

ดร. นิภา ธรรมสนธิเจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Parasitology, Molecular immunolgy

Resume