Search Result of "Janke, B.H."

About 2 results
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการติดตามและเฝ้าระวังไวรัสไข้หวัดใหญ่สุกรในประเทศไทยในช่วงปี 2552 (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัคซีนเชื้อเป็นไวรัสไข้หวัดนกที่ไม่มีส่วนปลายของยีน NS1 โดยใช้หนูเป็นแบบจำลอง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgปานเทพ รัตนากร, Imgวิทวัช วิริยะรัตน์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)