โครงการวิจัยการติดตามและเฝ้าระวังไวรัสไข้หวัดใหญ่สุกรในประเทศไทยในช่วงปี 2552

Publish Year International Journal 4
2013 exPoonsuk, S., exSangthong, P., exPetcharat, N., inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Genesis and genetic constellations of swine influenza viruses in Thailand", Veterinary Microbiology, ปีที่ 167, ฉบับที่ 3-4, ธันวาคม 2013
2011 exMa, W., exLager, K.M., exLi, X., exJanke, B.H., exMosier, D.A., exPainter, L.E., exUlery, E.S., exMa, J., inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exWebby, R.J., exRicht, J.A., "Pathogenicity of swine influenza viruses possessing an avian or swine-origin PB2 polymerase gene evaluated in mouse and pig models", Virology, ปีที่ 410, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 1-6
2010 exMa W, exLager KM, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exUlery ES, exJanke BH, exSol?rzano A, exWebby RJ, exGarc?a-Sastre A, exRicht JA, "Viral reassortment and transmission after co-infection of pigs with classical H1N1 and triple-reassortant H3N2 swine influenza viruses.", Journal of General Virology , ปีที่ 91, ฉบับที่ 9, กันยายน 2010, หน้า 2314-2321
2006 inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exLager KM, exVemulapalli R, exWoodruff M, exVincent AL, exRicht JA, "Novel swine influenza virus subtype H3N1, United States", Emerging Infectious Diseases, ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2006, หน้า 787-794
Publish Year International Conference 1
2010 exSukontip Poonsuk, exNantawan Phecharat, exChiyong Krisanakreangkrai, exNarin Romlumdual, exNattarat Thangthumniyom, exChalika Kaewborisuth, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Whole genome sequencing of the pandemic influenza virus (H1N1) 2009 in Thai swine", The International Conference on Veterinary Science, Thailand, 2010, 2 - 5 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2011 exอารีรัตน์ แพงเพ็ง, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exนันทวรรณ เพชรรัตน์, "Cloning and production of nucleoprotein of swine influenza virus in E.coli.", The Proceeding of 49th Kasetsart University Annual Conference, 3 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย