Search Result of "Flowability"

About 12 results
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของการกระจายตัวของขนาดอนุภาคมวลรวมหยาบรีไซเคิลต่อสมบัติการไหล กำลังรับแรงอัดและกำลังรับแรงเฉือนของคอนกรีตอัดแน่นด้วยตัวเอง (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนพล ญาณวีรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวบุราฉัตร กิตติกรจรัส, อาจารย์, Imgนายพลพันธ์ เศรษฐพิทยากุล, อาจารย์, Imgดร.พอจันทร์ ตุฏฐิพงษ์สวัสดิ์, อาจารย์, Imgนางสาวณิชาภัทร ทองสุข, Imgนางสาวธัญญลักษณ์ วงศ์สุนทร, Imgนางสาวปุณยวีร์ มีชัย, Imgนายกรธวัช สุวรรณากุล, Imgนายกิตติศักดิ์ กลัดกลีบ, Imgนายชยภัทร ดำทอง, Imgนายชัชวาล ศรีสุคนธ์, Imgนายทศธรรม เดือดขุนทด, Imgนายธรรมสรณ์ ละชั่ว, Imgนายธีรพัฒน์ ชาญใช้จักร, Imgนายธีรวัต สองมา, Imgนายนิยม แสนมนตรี, Imgนายพชร พงษ์พัฒน์, Imgนายพรหมพิทักษ์ ประสงค์, Imgนายพิชญะ ราชประสิทธิ์, Imgนายภานุวัฒน์ แก้วน้อย, Imgนายวสุพล ชอบดี, Imgนายศุภวิชญ์ โทมา, Imgนายสถาปัต อารีวรพล, Imgนายสรรนพชล พิริยะประภาสกุล, Imgนายอัคคเดช รัตนพันธ์

แหล่งทุน:เงินสนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) ประจำปีงบประมาณ 2566

Img

งานวิจัย

การศึกษาสมบัติการไหลของมอร์ตาร์ไหลได้ที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ที่มีส่วนผสมของโคลนเผาและผงหินปูน (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนพล ญาณวีรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายพลพันธ์ เศรษฐพิทยากุล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of Viscosity modifying agent on flowability of self-compacting mortar

ผู้แต่ง:ImgDr.Anuwat Attachaiyawuth, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Researcher

ดร. สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Geotechnical Engineering, Geotechnical Earthquake Engineering, Soil Dynamics, Ground Improvements

Resume

Img

Researcher

นาย ธนพล ญาณวีรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วัสดุคอนกรีต , การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้การเสื่อมสภาพเนื่องจากการเป็นสนิม, การตรวจสอบและวิเคราะห์ความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสื่อมสภาพ, การวิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุการเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีต

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Soil Stabilization and Ground Improvement, Environmental Geotechnology

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาพฤติกรรมและสมบัติของคอนกรีตไหลได้ผสมเส้นใยสังเคราะห์เมื่อมีการเรียงตัวที่แตกต่างกัน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (5)

Img

งานวิจัย

สมบัติของดินเหนียวอ่อนที่ปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ปูนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

นาย พลพันธ์ เศรษฐพิทยากุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

Resume

Img

Researcher

ดร. อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:งานวิจัยด้านคอนกรีตพิเศษและโครงสร้างด้านวิศวกรรมโยธา

Resume