Journal

African Journal of Biotechnology (ISSN: 16845315)
10
73
16437-16442
ธันวาคม 2011
นานาชาติ
Traditional
Article
-

Author

Output From Project

การถ่ายทอดลักษณะละอองเกสรตัวผู้เป็นหมันเนื่องจากอุณหภูมิสูงสู่ข้าวพันธุ์ปรับปรุงของไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003576 ชื่อวิชา Advanced Plant Breeding II,14 ธ.ค. 2012 - 14 ธ.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมการข้าว ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมข้าวลูกผสม,30 เม.ย. 2013 - 3 พ.ค. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.),1 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2015