Journal

Article
ข้อบกพร่องในชิ้นงานพลาสติกที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูป:สาเหตุและแนวทางแก้ไข
Journal
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
Volume
22
Issue
69
Year
สิงหาคม - ตุลาคม 2009
Page
91-104
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213327 ชื่อวิชา Polymer Technology,1 มิ.ย. 2009 - 19 เม.ย. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213451 ชื่อวิชา Composite Materials,1 พ.ย. 2010 - 19 เม.ย. 2011