Journal

การฝึกอบรมและติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการใช้พืชในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน เขตลุ่มน้ำน่าน
Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) (ISSN: 01258370)
29
3
257-265
กันยายน - ธันวาคม 2008
นานาชาติ
Traditional
-
-
-