ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024


Executives


Persons (ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน)

Avata

นาย ศุภณัฏฐ์ ยุกตะนันท์

suphanat.y@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-942-8822

Avata

นางสาว จุฑามาศ รักชุม

chuthamach.r@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428822ต่อ228

Avata

นาง รำไพ ภูวราห์

rampai.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-9428822 ต่อ 401

Avata

นาง วรดา ผลประสาร

worada.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-9428822 ต่อ 402

Avata

นางสาว วารุณี ผลประเสริฐ

varunee.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428822 ต่อ 402,40

Avata

นาง พิมใจ กาฬภักดี

eatpjs@ku.ac.th, โทร. 029428822 ต่อ 402


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 6 คน (นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 2 คน, นักวิชาการเกษตร 2 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 5 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 3 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 2 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)