Journal

Article
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการประปานครหลวงปี 2550
Journal
วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal) (ISSN: 08593485)
Volume
15
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2008
Page
93-104
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การประปานครหลวง การใช้ประโยชน์ :การประปานครหลวงว่าจ้างให้ทำวิจัย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ,10 พ.ย. 2008 - 10 ธ.ค. 2008