Journal

การศึกษาสภาพของการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการเกษตรสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเขตภาคกลางในประเทศไทย
วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้1 (ISSN: 24655171)
8
1
55-64
มกราคม - มิถุนายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-