Journal

การจัดการการตลาดทุเรียนของเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน จังหวัดจันทบุรี
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250507)
50
3
239-252
กันยายน - ธันวาคม 2019
ชาติ
-
Article
-
-