Journal

ผลของระดับการเพาะเลี้ยงไรแดง (Moina macrocopa) ความหนาแน่นสูงโดยการใช้สาหร่าย คลอเรลล่าผงเป็นแหล่งอาหารต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 26512203)
40
2
105-114
พฤษภาคม - สิงหาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-