Journal

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีต่อการตัดสินใจเข่าพื้นที่ของผู้ประกอบการร้านค้าเข่ารายย่อย กรณีศึกษา ศูนย์การค้าเช็นทรัล ภาคตะวันออก
วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ISSN: 27301877)
7
1
57-70
มกราคม - เมษายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-