Journal

อิทธิพลของการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ คุณภาพชีวิตในการทำงานและความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี
วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์ (ISSN: 27739805)
5
3
125-140
กรกฎาคม - กันยายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-