Journal

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในประเทศไทยและต่างประเทศ
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (ISSN: 24081418)
13
2
1-19
พฤษภาคม - สิงหาคม 2023
ชาติ
-
Article
-
-