Journal

การศึกษาการแปลสำนวนสุภาษิตในนวนิยายจีนเรื่อง “หงเกาเหลียงจยาจู๋” ฉบับแปลไทย
วารสารจีนศึกษา (ISSN: 28219945)
16
1
56-83
มกราคม - มิถุนายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-