Journal

ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงช่วยชาติได้จริงหรือ
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ [วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Journal of Economics)] (ISSN: 08589291)
14
2
1-16
ธันวาคม 2007
ชาติ
-
-
-
-