Journal

ความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อกองทุนรวมผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ISSN: 25868691)
6
3
158-171
กันยายน - ธันวาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-