Journal

อิทธิพลของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในพฤติกรรมของผู้บริโภคโรงแรมสีเขียว ประเทศไทย
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ISSN: 26730057)
42
3
146-168
กรกฎาคม - กันยายน 2022
ชาติ
-
Article
-
-