Journal

ผลกระทบของคุณลักษณะของผู้ประกอบการลักษณะองค์กรตามองค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูงต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาคธุรกิจการเกษตรในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย
วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล (ISSN: 25869868)
8
2
116-125
กรกฎาคม - ธันวาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-