Journal

อิทธิพลของเครือข่ายธุรกิจที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจ ผ่านความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในธุรกิจขนส่งของประเทศไทย
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร (ISSN: 08599750)
19
2
66-88
กรกฎาคม - ธันวาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-