Journal

Food Neophobia and Willingness to Try Plant - Based Meat in Bangkok
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (ISSN: 24082112)
17
3
173-188
กรกฎาคม - กันยายน 2022
ชาติ
-
-
-
-