Journal

ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาญี่ปุ่นโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสอนแบบตรงในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พููดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ISSN: 27740862)
17
2
97-105
พฤษภาคม - สิงหาคม 2022
ชาติ
-
-
-
-