Journal

Article
ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาญี่ปุ่นโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสอนแบบตรงในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พููดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
Journal
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ISSN: 27740862)
Volume
17
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2022
Page
97-105
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-