Journal

ผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลการการบัญชีเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีต่อผลประกอบการทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย
Academy of Accounting and Financial Studies Journal (ISSN: 15282635)
25
special3
1-11
พฤษภาคม - มิถุนายน 2021
นานาชาติ
-
-
-
-