Journal

Article
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบิน ณ สนามบินอู่ตะเภา เส้นทางบินอู่ตะเภา-อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ของบริษัทนำเที่ยว
Journal
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย (ISSN: 19056303)
Volume
17
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2022
Page
3-18
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-