Journal

สังเคราะห์กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นชุมชนประชาธิปไตย
วารสารการเมืองการปกครอง (ISSN: 22288562)
11
3
45-65
กันยายน - ธันวาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-