Journal

Article
ผลเฉพาะกาลของ 1-MCP ต่อการแตกของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ได้รับสารเอทีฟอนเพื่อการส่งออก
Journal
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
50
Issue
3(พิเศษ)
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2019
Page
99-102
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-