Journal

Article
สารเอทีฟอนตกค้างในผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองภายหลังเก็บรักษาในสภาพจำลองการส่งออกทางเรือ
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
48
Issue
3(พิเศษ)
Year
กันยายน - ธันวาคม 2017
Page
193-196
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-