Journal

Article
การประเมินขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวชายหาดต่อสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล
Journal
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) (ISSN: 26729636)
Volume
21
Issue
3
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2021
Page
27-42
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-