Journal

Article
การพัฒนากิจกรรมสตาร์ทอัพด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตรังสฤษฎ์ จังหวัดตรัง
Journal
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
Volume
35
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2020
Page
142-153
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-