Journal

Article
บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกและพื้นที่เตรียมเป็นแหล่งมรดกโลกในกลุ่มจังหวัดภูมิภาคตะวันตก
Journal
PAAT Journal (ISSN: 27301796)
Volume
3
Issue
5
Year
มิถุนายน 2021
Page
35-50
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-