Journal

สุขภาพจิตและประสิทธิภาพในการทำงานของตำรวจจราจรไทย
Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) (ISSN: 01258370)
28
3
321-332
กันยายน - ธันวาคม 2007
นานาชาติ
-
-
-
-